Tu­ris­tič­ka go­di­na ru­ši sve re­kor­de!

Broj­ke nu­de po­ti­caj za ono što nas če­ka u špi­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Hr­vat­ska u pr­vih pet mje­se­ci bi­lje­ži do­la­zak tri mi­li­ju­na gos­ti­ju i vi­še od de­vet mi­li­ju­na no­će­nja Ako se pre­ma ju­tru dan poz­na­je tad svi uklju­če­ni u tu­ris­tič­ki sek­tor mo­gu bi­ti vi­še ne­go za­do­volj­ni jer tu­ris­tič­ka go­di­na u pr­vih pet mje­se­ci sru­ši­la je sve re­kor­de i bi­lje­ži 9,3 mi­li­ju­na no­će­nja, što je 11 pos­to ras­ta u od­no­su na is­to raz­dob­lje u 2016. go­di­ni. S ob­zi­rom da špi­ca tek po­či­nje, jas­no je da raz­lo­ga za op­ti­mi­zam ima na­pre­tek. Ni­je ni to sve što sus­tav eVi­si­tor po­ka­zu­je na te­me­lju tu­ris­tič­kog pro­me­ta os­tva­re­nog u ko­mer­ci­jal­nim i ne­ko­mer­ci­jal­nim objek­ti­ma te na­utič­kom char­te­ru. Na­ime, za­bi­lje­že­no je tri mi­li­ju­na do­la­za­ka i to je čak 14 pos­to vi­še no la­ni, a taj po­da­tak je ono na če­mu se po­seb­no mo­že te­me­lji­ti op­ti­mi­zam. Kon­kret­no, od ukup­nog bro­ja do­la­za­ka i no­će­nja stra­ni tu­ris­ti su os­tva­ri­li 2,4 mi­li­ju­na do­la­za­ka (rast od 15 pos­to) i 7,7 mi­li­ju­na no­će­nja (rast od 10 pos­to), a po­ras­te bi­lje­že i do­ma­ći tu­ris­ti s ras­tom od 12 pos­to u do­las­ci­ma i 13 pos­to u no­će­nji­ma.

Ni­jem­ci re­kor­de­ri

Ta­ko je od si­ječ­nja do svib­nja naj­vi­še no­će­nja os­tva­re­no u Is­tri (2,56 mi­li­ju­na no­će­nja), Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji (1,47 mi­li­ju­na no­će­nja) te na Kvar­ne­ru (1,42 mi­li­ju­na no­će­nja). Sli­je­de Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja s 1,23 mi­li­ju­na no­će­nja no­će­nja, Za­greb sa 715 ti­su­ća no­će­nja, Za­dar­ska sa 700 ti­su­ća no­će­nja, Ši­ben­sko-knin­ska s 409 ti­su­ća no­će­nja te Lič­ko-senj­ska žu­pa­ni­ja sa 191 ti­su­ćom no­će­nja. Na­rav­no, od do­la­za­ka na oba­lu ne­ri­jet­ko pro­fi­ti­ra­ju i kon­ti­nen­tal­ni gra­do­vi jer tu­ris­ti čes­to is­ko­ris­te pri­li­ku upoz­na­ti što ve­ći dio zem­lje pa se za­us­ta­ve na dan ili dva u mjes­ti­ma ko­ja se na­la­ze na ru­ti ko­jom pu­tu­ju pre­ma Ja­dra­nu. Toč­ni­je, u kon­ti­nen­tal­noj Hr­vat­skoj os­tva­re­no je 610 ti­su­ća no­će­nja, a naj­vi­še od tog bro­ja u Kra­pin­sko-za­gor­skoj (121 ti­su­ća no­će­nja), Kar­lo­vač­koj (84 ti­su­će no­će­nja) i Osječ­ko-ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji (69 ti­su­ća no­će­nja). Naj­vi­še no­će­nja su os­tva­ri­li tu­ris­ti iz Nje­mač­ke (1,5 mi­li­ju­na no­će­nja), Aus­tri­je (951 ti­su­ća no­će­nja), Slo­ve­ni­je (794 ti­su­će no­će­nja), Uje­di­nje­ne Kra­lje­vi­ne (568 ti­su­ća no­će­nja) i Ita­li­je (378 ti­su­ća no­će­nja). Od ukup­nog bro­ja no­će­nja naj­vi­še ih je os­tva­re­no u ho­te­li­ma (5 mi­li­ju­na no­će­nja), objek­ti­ma u do­ma­ćins­tvu (1,5 mi­li­ju­na no­će­nja) te kam­po­vi­ma (1,1 mi­li­jun no­će­nja), dok je u na­utič­kom char­te­ru os­tva­re­no vi­še od 360 ti­su­ća no­će­nja. Što se stra­nih tu­ris­ta ti­če, naj­vi­še no­će­nja su os­tva­ri­li oni iz Nje­mač­ke (1,5 mi­li­ju­na no­će­nja), Aus­tri­je (951 ti­su­ća no­će­nja), Slo­ve­ni­je (794 ti­su­će no­će­nja), Uje­di­nje­ne Kra­lje­vi­ne (568 ti­su­ća no­će­nja) i Ita­li­je (378 ti­su­ća no­će­nja). Od ukup­nog bro­ja no­će­nja naj­vi­še ih je os­tva­re­no u ho­te­li­ma (pet mi­li­ju­na no­će­nja), objek­ti­ma u do­ma­ćins­tvu (1,5 mi­li­ju­na no­će­nja) te kam­po­vi­ma (1,1 mi­li­jun no­će­nja), dok je u na­utič­kom char­te­ru os­tva­re­no vi­še od 360 ti­su­ća no­će­nja.

Op­ti­mi­zam uoči špi­ce

S ob­zi­rom da je mje­sec svi­banj stan­dard­no sja­jan po­ka­za­telj ono­ga što nas če­ka u špi­ci se­zo­ne, bio je vi­še ne­go za­do­vo­lja­va­juć. Os­tva­re­no je 1,3 mi­li­ju­na do­la­za­ka i 4,6 mi­li­ju­na no­će­nja. U us­po­red­bi sa svib­njem proš­le go­di­ne ri­ječ je o po­ras­tu u do­las­ci­ma od če­ti­ri pos­to, dok je u no­će­nji­ma za­bi­lje­žen oče­ki­va­ni i bla­ži pad od dva pos­to. Od ukup­nog bro­ja do­la­za­ka i no­će­nja u svib­nju stra­ni tu­ris­ti su os­tva­ri­li 1,2 mi­li­ju­na do­la­za­ka (rast od tri pos­to) i 4,1 mi­li­jun no­će­nja (pad od tri pos­to), dok do­ma­ći tu­ris­ti bi­lje­že po­ras­te od se­dam pos­to u do­las­ci­ma i de­vet pos­to u no­će­nji­ma. U svib­nju je naj­vi­še no­će­nja os­tva­re­no u Is­tri (1,3 mi­li­ju­na no­će­nja), Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji (870 ti­su­ća no­će­nja) i Kvar­ne­ru (670 ti­su­ća no­će­nja). Sli­je­de Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja sa 649 ti­su­ća no­će­nja, Za­dar­ska s 391 ti­su­ćom no­će­nja, Ši­ben­sko-knin­ska sa 220 ti­su­ća no­će­nja, Za­greb sa 186 ti­su­ća no­će­nja te Lič­ko-senj­ska žu­pa­ni­ja sa 106 ti­su­ća no­će­nja. Na kon­ti­nen­tu je u svib­nju naj­vi­še no­će­nja os­tva­re­no u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji s 37 ti­su­ća no­će­nja te u Kra­pin­sko-za­gor­skoj žu­pa­ni­ji s 26 ti­su­ća no­će­nja. U svib­nju su naj­vi­še no­će­nja os­tva­ri­li tu­ris­ti iz Nje­mač­ke (925 ti­su­ća no­će­nja), Aus­tri­je (513 ti­su­ća no­će­nja), Uje­di­nje­ne Kra­lje­vi­ne (407 ti­su­ća no­će­nja) i Slo­ve­ni­je (297 ti­su­ća no­će­nja). Po­gled na sve ove broj­ke naj­bo­lje go­vo­ri za­što se tvr­di da je tu­ri­zam po­kre­tač hr­vat­skog gos­po­dar­stva. Svi ti lju­di ko­ji se ti­je­kom go­di­ne od­lu­če od­mo­ri­ti u Hr­vat­skoj i tro­ši­ti no­vac mo­tiv su na lo­kal­noj, grad­skoj i dr­žav­noj ra­zi­ni jer svi­ma je u in­te­re­su po­nu­di­ti ne­što vi­še, ne­što bo­lje i do­bi­ti pre­po­ru­ku te još po­ko­jeg gos­ta na­red­nih mje­se­ci ili do­go­di­ne. A to oči­to ra­de ja­ko do­bro i za ne­ko­li­ko mje­se­ci bit će is­tin­ski uži­tak ana­li­zi­ra­ti re­zul­ta­te špi­ce tu­ris­tič­ke go­di­ne!

Is­tra ru­ši re­kor­de Is­tra bi­lje­ži naj­vi­še no­će­nja i do­la­za­ka kroz pr­vih pet mje­se­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.