Mi­nis­tar Cap­pel­li raz­ma­tra uki­da­nje služ­be­nih ho­tel­skih zvjez­di­ca

Sa­daš­nji mo­del zas­ta­rio, iz­mje­ne u ka­te­go­ri­za­ci­ji oče­ku­je i pri­vat­ni smje­štaj

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­ja.cr­njak@pos­lov­ni.hr

Tri zvjez­di­ce u jed­noj zem­lji kva­li­te­tom se ne mo­gu mje­ri­ti s ne­kom dru­gom, zbog če­ga su mno­ge uki­nu­le tu obve­zu ka­te­go­ri­za­ci­je Ma­ri­ja Cr­njak Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma raz­miš­lja o uki­da­nju služ­be­nih zvjez­di­ca u hr­vat­skim ho­te­li­ma, što je u skla­du s glo­bal­nim tren­do­vi­ma u ho­te­li­jer­stvu, a o de­ta­lji­ma bu­du­ćeg mo­de­la sli­je­de raz­go­vo­ri s ho­te­li­je­ri­ma, ot­krio je za Pos­lov­ni dnev­nik mi­nis­tar tu­riz­ma Gari Cap­pel­li, priz­na­ju­ći da je služ­be­na ka­te­go­ri­za­ci­ja u Hr­vat­skoj zas­ta­rje­la. – Za­hva­lju­ju­ći ra­zvo­ju teh­no­lo­gi­je, za po­zi­ci­oni­ra­nje ho­te­la na tr­ži­štu sve su važ­ni­je ocje­ne gos­ti­ju na pro­daj­nim i mar­ke­tin­škim ka­na­li­ma, sve ma­nje gle­da­ju služ­be­ne zvjez­di­ce ko­je ima­ju raz­li­či­tu te­ži­nu od zem­lje do zem­lje. Tri zvjez­di­ce u jed­noj zem­lji kva­li­te­tom se ne mo­gu mje­ri­ti s ne­kom dru­gom, zbog če­ga su mno­ge zem­lje uki­nu­le obve­zu služ­be­ne ka­te­go­ri­za­ci­je na ra­zi­ni dr­ža­ve – po­jas­nio je mi­nis­tar Cap­pel­li da­ju­ći pri­mjer Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ko­ja bez služ­be­nih zvjez­di­ca ima ne­ke od naj­skup­ljih ho­te­la na svi­je­tu.

Onli­ne ocje­ne su ‘in’

– Ana­li­ze po­ka­zu­ju da ocje­ne po­sje­ti­te­lja web por­ta­la iz­rav­no utje­ču na pri­ho­de ho­te­la. To je po­seb­no vid­lji­vo kod ho­te­la vi­še kva­li­te­te – ot­kri­la je kon­zul­tan­ti­ca Sa­nja Čiz­mar ko­ja je pro­ve­la is­tra­ži­va­nje o utje­ca­ju onli­ne ocje­nji­va­nja na pri­ho­de ja­dran­skih ho­te­la u Hr­vat­skoj i Cr­noj Go­ri. Ka­ko bi gos­ti ima­li bo­lju ori­jen­ta­ci­ju, mno­ge zem­lje ipak su za­dr­ža­le ne­ke obli­ke ran­gi­ra­nja ho­te­la pre­ma kva­li­te­ti i oprem­lje­nos­ti, što u ve­ći­ni europ­skih ze­ma­lja ni­je pod okri­ljem dr­ža­ve, već to ra­de spe­ci­ja­li­zi­ra­ne agen­ci­je ili udru­že­nja, a su­dje­lo­va­nje ho­te­la je do­bro­volj­no. Ho­tel­ske zvjez­di­ce u 13 ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je, uklju­ču­ju­ći Aus­tri­ju, Nje­mač­ku, Če­šku, Ma­đar­sku, da­je udru­že­nje The Ho­tel­s­tars Uni­on, inicijativa ho­te­li­je­ra ko­joj se pri­dru­ži­la i Slo­ve­ni­ja. Mi­nis­tar Cap­pel­li is­ti­če da je svjes­tan da hr­vat­sko ho­te­li­jer­stvo za uki­da­nje zvjez­di­ca mo­žda još tre­ba do­dat­no sta­sa­ti, zbog če­ga još tre­ba vi­dje­ti kad bi se tak­va od­lu­ka mo­gla pro­ves­ti. Sma­tra da bi dr­ža­va tre­ba­la za­dr­ža­ti pra­vo odre­đi­va­nja mi­ni­mal­nih stan­dar­da za ho­te­le, ka­ko se li­be­ra­li­za­ci­ja ka­te­go­ri­za­ci­je ne bi zlo­upo­treb­lja­va­la.

Pre­go­vo­ri s ban­ka­ma

Iz­mje­ne u ka­te­go­ri­za­ci­ji oče­ku­je i pri­vat­ni smje­štaj, naj­av­lju­je mi­nis­tar tu­riz­ma ko­ji ne odus­ta­je od ne­kog obli­ka re­ka­te­go­ri­za­ci­je u pri­vat­nom smje­šta­ju s ci­ljem po­ve­ća­nja kva­li­te­te naj­ve­ćeg smje­štaj­nog seg­men­ta. Tu ide­ju je po­kre­nuo nje­gov pret­hod­nik An­ton Kli­man, ko­ji je s Hr­vat­skom ban­kom za ob­no­vu i ra­zvi­tak do­go­va­rao kre­dit­ne li­ni­je za obi­telj­ski smje­štaj, a mi­nis­tar Cap­pel­li sad pre­go­va­ra i s pos­lov­nim ban­ka­ma u po­tra­zi za naj­po­volj­ni­jim mo­de­lom fi­nan­ci­ra­nja. – Iako su mno­gi iz­najm­lji­va­či zna­čaj­no po­di­gli ra­zi­nu kva­li­te­te i ula­ga­li, dio ka­pa­ci­te­ta u obi­telj­skom smje­šta­ju ne udo­vo­lja­va mi­ni­mal­nim uvje­ti­ma, a za raz­li­ku od ho­te­la ko­ji sva­ke tri go­di­ne pod­li­je­žu re­ka­te­go­ri­za­ci­ji – obi­telj­ski smje­štaj ne­ma tak­ve obve­ze. Že­li­mo ujed­na­či­ti kva­li­te­tu tog seg­men­ta i pos­ta­vi­ti odre­đe­ne stan­dar­de za sve – za­klju­ču­je mi­nis­tar tu­riz­ma Gari Cap­pel­li.

Tren­do­vi su tak­vi da gos­ti sve ma­nje ma­re za zvjez­di­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.