Ne­to do­bit CO-a 61 pos­to ve­ća kra­jem trav­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (ab)

Cro­atia osi­gu­ra­nje, dio ro­vinj­ske Adris gru­pe, za­vr­ši­lo je res­truk­tu­ri­ra­nje pos­lo­va­nja uz za­us­tav­lja­nje ne­ga­tiv­nih tren­do­va. Ne­to do­bit po­ras­la je 61% u pr­va če­ti­ri mje­se­ca u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje. Do kra­ja 2017. pre­dvi­đa se po­bolj­ša­nje na 97,7%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.