Je li i za Plen­ko­vi­ća kao i za HNS Tuđ­ma­no­vo vri­je­me “de­set iz­gub­lje­nih go­di­na”?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Beš­ću­tan ka­kav jest, pre­mi­jer An­drej Plenković ne­haj­no će, a mo­žda i pre­zir­no od­mah­nu­ti ru­kom na jav­no pi­smo ko­je mu je pos­lao si­sač­ki bi­skup Vla­do Ko­šić, ko­ji nje­go­vu ko­ali­ci­ju s “do­ju­če­raš­njim ne­pri­ja­te­ljem” na­zi­va “po­li­tič­kom pros­ti­tu­ci­jom”. Bi­skup me­đu os­ta­lim pi­še: “Vi ste se li­ši­li gosp. Ha­san­be­go­vi­ća i gđe Bru­ne Esih, lju­di vi­so­ke mo­ral­nos­ti i za­vid­nog do­mo­ljub­lja, a uze­li ste u svoj klub one ko­ji su za­go­vor­ni­ci op­tuž­bi na ra­čun hr­vat­sko­ga na­ro­da, ko­ji su pro­tiv ži­vo­ta, ko­ji ne­ma­ju na­ci­onal­nog osje­ća­ja... Mo­lim Vas sto­ga da vi­še ne is­ti­če­te da je Va­ša stran­ka de­mo­kr­š­ćan­ska – jer od sa­da, ili ba­rem dok ju Vi vo­di­te, to vi­še ni­je. Zar je de­mo­kr­š­ćan­ski da ste uve­li za svo­ga pot­pred­sjed­ni­ka čo­vje­ka ko­ji su­dje­lu­je u gay pa­ra­di, a ri­je­ši­li ste se čo­vje­ka ko­ji je su­dje­lo­vao u ho­du za ži­vot?” Od po­bje­de na iz­bo­ri­ma do­ne­dav­no Plenković je is­ti­cao da će “bi­ti otvo­ren za sve stran­ke ko­je že­le su­ra­đi­va­ti s HDZ-om” te je na “raz­go­vo­re o po­li­tič­koj sta­bil­nos­ti” po­zi­vao “sve one ko­ji se že­le su­oči­ti s krup­nim po­li­tič­kim, si­gur­nos­nim i so­ci­jal­nim pi­ta­nji­ma.” Plenković oči­to ne­ma svje­to­na­zor­skih kri­te­ri­ja, odr­ža­ti se na vlas­ti naj­vi­še mu je mje­ri­lo ko­je­mu je spre­man žr­tvo­va­ti ta­ko re­ći ci­je­lu po­vi­jest svo­je stran­ke. Na­ime, nit­ko ni­je ta­ko ocr­nji­vao HDZ kao HNS, nit­ko ni­je ta­ko do­vo­dio u pi­ta­nje te­melj­ne vri­jed­nos­ti Do­mo­vin­skog ra­ta i op­tu­ži­vao Tuđ­ma­na i HDZ za agre­si­ju na Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, nit­ko ni­je ta­ko be­sram­no ni­je­kao Hr­vat­sku kao žr­tvu ra­ta kao Ves­na Pu­sić ko­ja je u je­ku agre­si­je or­ga­ni­zi­ra­la okru­gli stol “Hr­va­ti i Sr­bi” za ko­jim su pro­bra­ni hr­vat­ski i sr­p­ski in­te­lek­tu­al­ci iz­jed­na­ča­va­li kriv­nje za rat. Nit­ko se 2000. go­di­ne, po­što je Ra­ča­no­va i Bu­di­ši­na ko­ali­ci­ja osvo­ji­la vlast, ni­je ta­ko žes­to­ko obru­ša­vao na HDZ i Tuđ­ma­na kao HNS, iz ko­jeg je is­pa­ljen naj­u­bo­ji­ti­ji me­tak i na Do­mo­vin­ski rat, i na nje­go­ve žr­tve i he­ro­je, i na stva­ra­nje sa­mos­tal­ne Hr­vat­ske, i na HDZ i Tuđ­ma­na – iz vr­ha te stran­ke lan­si­ra­na je fa­moz­na sin­tag­ma “de­set iz­gub­lje­nih go­di­na”. Da­nas se i pred­sjed­nik Vla­de Plenković sla­že s tim, i on je ko­ali­ci­jom s HNS-om plju­nuo na “de­set iz­gub­lje­nih go­di­na”, pa je toč­na sva­ka ri­ječ iz pi­sma bi­sku­pa Ko­ši­ća. Prem­da Ves­na Pu­sić vi­še ne pri­pa­da HNS-u ko­ji je ko­ali­rao s HDZ-om, njoj pri­pa­da­ju i ni­kad se od nje ni­su raz­li­ko­va­li oni ko­ji su iz vlas­to­hlep­nih raz­lo­ga kao i Plenković na su­rad­nju pris­ta­li. Što­vi­še, dr­sko naj­av­lju­ju da će “pro­mi­je­ni­ti HDZ” i spre­ma­ju se za po­te­ze ko­ji će do­sa­daš­njoj po­li­ti­ci te stran­ke bi­ti po­sve su­prot­ni, i oni će ko­li­ko bu­du mo­gli na­dok­na­đi­va­ti HDZ-ove “iz­gub­lje­ne go­di­ne”. Svje­to­na­zor­ski i u jav­nim op­tuž­ba­ma HNS je bio ve­ći pro­tiv­nik HDZ-u ne­go SDP. Pa je bi­skup Ko­šić u pra­vu kad pi­še: “Ovim po­te­zom do­bit će­te krat­ko­roč­no pro­du­lje­nje ži­vo­ta ove Vla­de, ali će­te du­go­roč­no iz­gu­bi­ti upra­vo ono što je bio mot­to Va­še kam­pa­nje: vje­ro­dos­toj­nost!” Dok­le mo­že tra­ja­ti ovo odri­ca­nje od iz­vor­nih vri­jed­nos­ti HDZ-a, ko­li­ko mo­že tra­ja­ti vri­je­me u ko­jem Plenković vi­še “ne­će smje­ti” is­ti­ca­ti da mu je stran­ka de­mo­kr­š­ćan­ska? Vje­ro­jat­no mo­že ja­ko du­go, jer pok­lo­ni­ci­ma, bi­ra­či­ma HDZ-a vr­lo je važ­no da je nji­ho­va stran­ka na vlas­ti. Osim to­ga, glav­ni pro­tiv­nik HDZ-a, SDP, to­li­ko je ne­mo­ćan da ni ra­zvod­nje­noj naj­ja­čoj stran­ci ne mo­že bi­ti dos­to­jan tak­mac. A krh­ka je i des­na opor­ba HDZ-u, Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić ima­ju vr­lo sla­baš­nu mo­bi­li­za­tor­sku, or­ga­ni­za­tor­sku moć, a i na­zi­vom stran­ke u ko­jem su nji­ho­va ime­na po­ka­za­li su da se ne raz­li­ku­ju od dru­gih po­li­ti­ča­ra. Des­na opor­ba Plen­ko­vi­ću mo­že bi­ti us­pješ­na sa­mo s obe­ća­va­ju­ćim gos­po­dar­skim za­mis­li­ma, s onim či­me je Or­ban pre­po­ro­dio Ma­đar­sku, pa pre­ma to­me i dje­lo­tvor­nim pro­ka­zi­va­njem Plen­ko­vi­će­va slu­gans­tva pre­ma Eu­rop­skoj uni­ji. To­ga u Bru­ni Esih i Ha­san­be­go­vi­ću ne­ma ni na vi­di­ku, i vje­ro­jat­no će im i ubu­du­će glav­ni cilj bi­ti do­ka­zi­va­nje ka­ko su ve­ći Hr­va­ti od dru­gih. Plen­ko­vi­će­vi po­li­tič­ki tak­ma­ci su sla­bi, a svo­jim des­pot­skim po­na­ša­njem ma­ski­ra­nim ulju­đe­noš­ću bez­mu­do vod­stvo stran­ke mo­že dr­ža­ti na uz­di ko­li­ko ga vo­lja. I ko­li­ko god ga lje­vi­ca na­pa­da­la zbog vlas­to­hlep­nos­ti, plje­skat će mu na otup­lji­va­nju do­mo­ljub­lja u HDZ-u. Za­sad je sa svih stra­na za­šti­ćen, to je i htio, ali ma­lo bo­ljit­ku zem­lje mo­gu pri­do­ni­je­ti oni ko­ji ra­de sa­mo na to­me i ra­di svo­je straž­nji­ce iz­bje­ga­va­ju ri­zi­ke bit­ke za vlas­ti­ti na­rod. Ti ri­zi­ci su uve­li­ke od po­čet­ka do kra­ja obi­lje­ža­va­li Tuđ­ma­no­vu po­li­ti­ku, ali za HDZ-ove sa­daš­nje part­ne­re Tuđ­ma­no­vo je vri­je­me iona­ko “de­set iz­gub­lje­nih go­di­na”.

Pok­lo­ni­ci­ma Plen­ko­vi­ća, bi­ra­či­ma HDZ-a važ­no je da je nji­ho­va stran­ka na vlas­ti pa će iz­vor­ne vri­jed­nos­ti i za­bo­ra­vi­ti

Pr­vi hr­vat­ski pred­sjed­nik dr. Fra­njo Tuđ­man na pros­la­vi Da­na dr­žav­nos­ti 30. svib­nja 1992.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.