Ber­nar­dić ni­je ni Mi­la­no­vić ni Ban­dić – i to je do­bro!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - An­ki­ca Ben­ček uči­te­lji­ca u mi­ro­vi­ni iz Za­gre­ba

Na stra­nu mo­je sim­pa­ti­je pre­ma “deč­ki­ma” ko­ji su go­di­na­ma na mno­gim na­tje­ca­nji­ma iz ma­te­ma­ti­ke, fi­zi­ke i in­for­ma­ti­ke po­bje­đi­va­li na dr­žav­nim na­tje­ca­nji­ma i pu­no obe­ća­va­li u smis­lu do­pri­no­sa obra­zo­va­nju, zna­nos­ti, druš­tvu, gos­po­dar­stvu i po­li­ti­ci. Ne­ke od njih poz­na­jem od pe­tog raz­re­da os­nov­ne ško­le s raz­nih na­tje­ca­nja. Ne sa­mo da su toč­no ri­je­ši­li za­dat­ke, ne­go su čes­to po­nu­di­li “svo­ja” ori­gi­nal­na rje­še­nja (druk­či­ji pos­tu­pak), ra­ci­onal­ni­ja i br­ža od pred­lo­že­nih, ka­ko bi ri­je­ši­li problem “na svoj na­čin”, na­rav­no s toč­nim ma­te­ma­tič­kim rje­še­njem. Je­dan od tak­vih, iz­me­đu os­ta­log da­nas ak­tiv­nih u po­li­ti­ci i poz­na­tih u zna­nos­ti, do­ma i u svi­je­tu bio je i Da­vor Ber­nar­dić, ak­tu­al­ni li­der SDP-a, ko­ji to li­der­stvo ob­na­ša na je­dan druk­či­ji na­čin ne­go su to ra­di­li dru­gi, što ne zna­či – lo­ši­je. Me­ne čak po­ma­lo lju­ti kad se Ber­nar­dić po­ne­kad u jav­nos­ti po­ku­ša­va, po sti­lu i na­či­nu go­vo­ra i obra­ća­nja, pri­bli­ži­ti ne­ko­me od pri­jaš­njih li­de­ra. To on­da ni­je on. Za­što i za što su ga iz­a­bra­li ako im sad naj­ed­nom ni­je do­volj­no do­bar? Poz­na­ju ga već dva­de­set go­di­na. Ni­je on Zo­ran Mi­la­no­vić i ni­ka­da to ne­će bi­ti, što ni­je ni­ka­kav hen­di­kep. Ni­je Da­vor Ber­nar­dić ni Mi­lan Ban­dić, od ko­jeg je to­bo­že učio. Mis­lim da je Ber­nar­dić po­li­ti­čar no­vog do­ba i no­vog ko­va. Bi­lo bi do­bro da ga se pus­ti ka­ko bi se pot­pu­no po­li­tič­ki ra­zvio kao li­der i vo­đa opo­zi­ci­je. Za ne­ke je pre­mlak, pre­blag, emo­ti­vac, a za dru­ge auto­krat teh­no­krat i des­truk­ti­vac. Bi­lo bi do­bro da se u SDP-u do­go­vo­re što ho­će, a ne da mla­dog, obra­zo­va­nog, spo­sob­nog, is­kre­nog, ne­is­klju­či­vog, sprem­nog na su­rad­nju sa svi­ma, otvo­re­nog, pa­met­nog čo­vje­ka opanj­ka­va­ju, di­je­le mu sa­vje­te i pri­go­va­ra­ju. Ni­je baš toč­no da se pre­mi­jer Plenković ne tre­ba bo­ja­ti opor­be dok je Ber­nar­dić na če­lu SDP-a. To je sa­mo spin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.