Ko­li­ko je za­ra­dio “Jur­ski park”, te 1993. naj­ko­mer­ci­jal­ni­ji film?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­pre­mi­la: Bo­ja­na Ra­do­vić

RTL te­le­vi­zi­ja je ovaj tje­dan, na sa­mom kra­ju škol­ske go­di­ne, po­sve­ti­la di­no­sa­uri­ma i ti­me ra­zve­se­li­la po­naj­pri­je dje­cu. Pod­sje­ti­te se...

1. Di­no­sa­uri su pra­po­vi­jes­ne ži­vo­ti­nje ko­je su nas­ta­le pri­je ot­pri­li­ke 230 mi­li­ju­na go­di­na, a iz­u­mr­le su pri­je oko 65 mi­li­ju­na go­di­na. Bi­li su naj­broj­ni­ja ži­vo­tinj­ska sku­pi­na u ko­jem raz­dob­lju ra­zvo­ja Zem­lje? a) pa­le­ozo­iku b) me­zo­zo­iku c) ke­no­zo­iku

2. Ri­ječ di­no­sa­uria do­la­zi iz grč­kog, a zna­či: a) straš­na zvi­jer b) straš­ni zub c) straš­ni gu­šter

3. To su naj­ve­će ži­vo­ti­nje ko­je su ika­da ži­vje­le na Zem­lji, a od svih da­nas poz­na­tih di­no­sa­ura, pri­dje­vak naj­ve­ćeg dr­ži Amp­hi­co­eli­as fra­gil­li­mus s pret­pos­tav­lje­nom du­lji­nom od 60 me­ta­ra. Ko­li­ku je te­ži­nu mo­gao do­se­ći? a) 20 to­na b) 100 to­na c) 122 to­ne

4. Naj­ma­nji za­sad ot­kri­ve­ni di­no­sa­uri su Par­vi­cur­sor re­mo­tus. Bi­li su du­ži­ne do: a) 39 cen­ti­me­ta­ra b) 79 cen­ti­ma­te­ra c) 99 cen­ti­me­ta­ra

5. Ti­ra­no­sa­ur spa­da me­đu naj­ve­će di­no­sa­ure me­so­žde­re, a mo­gao je na­ras­ti od 12 do 14 me­ta­ra. Ko­li­ko su mu bi­li ve­li­ki zu­bi? a) 20 cen­ti­ma­ta­ra b) 30 cen­ti­me­ta­ra c) 40 cen­ti­me­ta­ra

6. Upra­vo su ti­ra­no­sa­uri glav­ni li­ko­vi “Jur­skog par­ka”, ZF film iz 1993. u re­ži­ji Ste­ve­na Spi­el­ber­ga sa Sa­mom Ne­il­lom u glav­noj ulo­zi. Na­kon pre­mi­je­re on je pos­tao naj­us­pješ­ni­ji film svih vre­me­na i taj re­kord dr­žao če­ti­ri i pol go­di­ne (do “Ti­ta­ni­ca”). Ko­li­ka je za­ra­da “Jur­skog par­ka”? a) 920 mi­li­ju­na do­la­ra b) 950 mi­li­ju­na do­la­ra c) 990 mi­li­ju­na do­la­ra

7. Di­no­sa­uri su i “zvi­jez­de” jed­nog od po­pu­lar­nih ani­mi­ra­nih fil­mo­va iz se­ri­ja­la “Le­de­no do­ba”. U ko­jem se fil­mu oni po­jav­lju­ju? a) Le­de­no do­ba 3 b) Le­de­no do­ba 4 c) Le­de­no do­ba 5

8. Ro­bert Plot, en­gle­ski pri­ro­dos­lo­vac, ot­krio je pr­vu kost di­no­sa­ura. Ta­da su lju­di mis­li­li da je svi­jet ne­pro­mjen­ljiv, i na­ga­đa­li ka­ko se ra­di o kos­ti ne­ko­ga slo­na ili čak di­va. Bi­lo je to: a) 1567. go­di­ne b) 1667. go­di­ne c) 1767. go­di­ne

9. Mno­go to­ga o di­no­sa­uri­ma ne zna­mo, npr. ko­je su bo­je bi­li, ka­ko su se gla­sa­li... Znans­tve­ni­ci se spo­re oko to­ge je­su li bi­li hlad­no­krv­ni gma­zo­vi ili pak to­plo­krv­ne ži­vo­ti­nje slič­ni­je pti­ca­ma. No, naj­ve­ća taj­na ko­ja se ne mo­že odre­di iz pro­na­đe­nih os­ta­ta­ka os­ta­je: a) dob b) na­čin raz­m­no­ža­va­nja c) spol

10. Još ni­je ot­kri­ve­no, a pos­to­je broj­ne te­ori­je, za­što su iz­u­mr­li. Mo­žda je kriv udar as­te­ro­ida, le­de­no do­ba..., no sve te­ori­je “pa­da­ju” na pre­ži­vje­lim srod­ni­ci­ma, a to su: a) kro­ko­di­li b) pti­ce c) no­je­vi

Pri­ča “Jur­skog par­ka” za­po­či­nje oživ­lja­va­njem di­no­sa­ura me­so­žde­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.