BLA­GO S LIČKIH PAŠNJAKA I PO­LJA

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan -

Mar­ti­na Ko­la­če­vić ro­dom je iz oko­li­ce Kri­že­va­ca, odras­la je u obi­te­lji sa sed­me­ro bra­će i is­to to­li­ko ses­ta­ra, a po­lo­vi­na ih je, po­put nje, fa­kul­tet­ski obra­zo­va­na Dvo­go­diš­njoj Bar­ba­ri naj­dra­že su ži­vo­ti­nje kra­ve, a nje­zi­na bra­ća – če­tve­ro­go­diš­nji Ši­mun i go­di­nu sta­ri­ji Ju­raj – vi­še vo­le ko­ze. Kad ma­lo bo­lje raz­mis­le, svi­ma su im baš za­nim­lji­ve i ov­ce. Ži­vo­ti­nje će si­gur­no vo­lje­ti i nji­ho­va se­ka ili bra­co, sve­jed­no je, uglav­nom be­ba ko­ja će usko­ro do­ći na svi­jet.

Za­greb mu je pu­no dao

Ka­žu nam to ra­zi­gra­ni ma­li­ša­ni u stan­ka­ma tr­ke po pros­tra­nim lič­kim paš­nja­ci­ma na ko­ji­ma pa­su kra­ve i ko­ze i ov­ce ko­je uz­ga­ja­ju nji­ho­vi ro­di­te­lji Mar­ti­na i Ni­ko­la Ko­la­če­vić. U Ka­li­no­va­či, ma­le­nom se­lu dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom od Gos­pi­ća, 30-go­diš­nji Mar­ti­na i Ni­ko­la ži­ve po­s­ljed­njih se­dam go­di­na, ot­ka­ko su se na dje­do­vi­nu Ko­la­če­vi­ća do­se­li­li po za­vr­šet­ku Agro­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, gdje su se i upoz­na­li: – Za­greb mi je pu­no dao. Pa tu sam upoz­nao Mar­ti­nu – go­vo­ri Ni­ko­la ko­ji je odras­tao u Gos­pi­ću, no sva­ki je vi­kend ju­rio dje­du na se­lo. Mar­ti­na je iz oko­li­ce Kri­že­va­ca, odras­la je u obi­te­lji sa sed­me­ro bra­će i is­to to­li­ko ses­ta­ra, a po­lo­vi­na ih je, po­put nje, fa­kul­tet­ski obra­zo­va­na. S Ni­ko­lom se od­lu­či­la skra­si­ti na se­lu. U po­čet­ku su ima­li pe­de­se­tak ova­ca i ne­ko­li­ko ko­za, za­tim su od nje­zi­ne maj­ke do­bi­li dvi­je kra­ve i te­le. – Ov­ce su mo­ji ima­li odu­vi­jek, a ko­ze smo ku­pi­li – ka­že Ni­ko­la. Da­nas Ko­la­če­vi­ći ima­ju 55 ova­ca te is­to to­li­ko ko­za – al­p­skih, san­skih i kri­žan­ki – te dvi­je kra­ve i dvi­je ju­ni­ce. U svo­joj mi­ni si­ra­ni pro­izvo­de sir. Za pre­ra­du ot­kup­lju­ju mli­je­ko s de­se­tak gos­po­dar­sta­va iz se­la. Go­diš­nje je to oko 40.000 li­ta­ra mli­je­ka, uglav­nom krav­ljeg. Pro­izvo­de škri­pa­vac, po­lu­t­vr­di krav­lji sir, ba­su, jo­gurt i sku­tu, na go­di­nu oko tri pol to­ne. Škri­pa­vac, ba­su i sku­tu pro­da­ju po ci­je­ni od 50 ku­na za ki­lo­gram, po­lu­t­vr­di je 80 ku­na. – Ka­da smo po­ma­lo po­če­li si­ri­ti, od­lu­či­li smo da bi­smo se mo­gli ti­me ba­vi­ti – iz­go­va­ra Mar­ti­na objaš­nja­va­ju­ći da se mli­je­ko za po­lu­t­vr­di sir mi­je­ša oko 40 mi­nu­ta na tem­pe­ra­tu­ri od 39 stup­nje­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.