Na­gra­da 50 go­di­na ide u ru­ke Bog­da­na Ži­ži­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (ri)

Mo­to­vun­ska na­gra­da Pe­de­set go­di­na ko­ja se do­dje­lju­je za po­la sto­lje­ća autor­skog ra­da ove go­di­ne od­la­zi u ru­ke Bog­da­na Ži­ži­ća, jed­nom od naj­ve­ćih i naj­plo­do­nos­ni­jih do­ku­men­ta­ris­ta i naj­na­gra­đi­va­ni­jih do­ma­ćih film­skih auto­ra uop­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.