Mu­ški auto­ri sla­ve pri­rod­nu lje­po­tu že­ne

Želj­ko Ko­prol­čec, Ti­bor Ar­va i Slav­ko Aba­džić ak­tom oda­ju po­što­va­nje žen­skom ti­je­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - ma­ja.car@ve­cer­nji.net Ma­ja Car

Fo­to­gra­fi će na te­mu ak­ta ve­če­ras odr­ža­ti pre­da­va­nje i iz­lož­bu u dvo­ri­štu ate­li­je­ra Ko­prol­čec, a iz­la­žu i Alan Me­ni­ga, Bo­ris Kr­sti­nić... Či­nje­ni­ca je da je fo­to­graf­skih dru­že­nja ma­lo, a su­sre­ti na iz­lož­ba­ma ne da­ju pri­li­ku za opu­šte­ni­je dru­že­nje. Ra­ni­ji obi­ča­ji dru­že­nja po ate­li­je­ri­ma iz­os­ta­li su u na­šoj sre­di­ni iako je to drug­dje dio kul­tur­nog ži­vo­ta. U to­me sam vi­dio mo­tiv da osmis­lim su­sre­te za­ljub­lje­ni­ka u fo­to­gra­fi­ju, objaš­nja­va fo­to­graf Želj­ko Ko­prol­čec za­što je u dvo­ri­štu svo­jeg ate­li­je­ra na Kre­ši­mi­ro­vu tr­gu 3 po­kre­nuo fo­to­graf­ska dru­že­nja. Da­naš­nje, tre­će tak­vo, po­či­nje u 20 sa­ti, a po­sve­će­no je ak­tu u fo­to­gra­fi­ji. Pre­da­va­nja na te­mu i svo­je ra­do­ve iz­lo­žit će Stan­ko Aba­džić, Ti­bor Ar­va i sam do­ma­ćin. Tri mu­škar­ca – tri vi­đe­nja že­na i žen­skog ti­je­la. – Za raz­li­ku od Želj­ka ko­ji ra­di stu­dij­ske fot­ke s dos­ta šmin­ke, ja sve to ne­gi­ram. Za me­ne va­ži je­di­no pri­rod­na lje­po­ta. Ni­ka­da ne ko­ris­tim pro­fe­si­onal­ne mo­de­le. Že­nu stav­ljam u pri­rod­ni am­bi­jent. Stu­dio mi je ste­ri­lan i apo­te­kar­ski hla­dan – go­vo­ri Stan­ko Aba­džić pa nas­tav­lja objaš­nja­va­ti svo­ju for­mu­lu do­brog ak­ta: – Tre­ba bi­ti pri­ro­dan. Ak­tom že­lim po­ka­za­ti po­što­va­nje pre­ma že­ni i žen­skom ti­je­lu. Že­nu se tre­ti­ra kao objekt, čes­to vul­gar­no i eks­plo­ata­tor­ski, žen­sko ti­je­lo uvi­jek ne­što rek­la­mi­ra i to na vul­ga­ran na­čin. Ja sla­vim pra­vu lje­po­tu že­ne. To je sa­mo dje­lić zbi­va­nja na ko­je je ulaz slo­bo­dan i tra­je do po­no­ći, a na ko­jem će, me­đu os­ta­li­ma, i Bo­ris Kr­sti­nić pred­sta­vi­ti svo­je ra­do­ve za Na­ti­onal Ge­ograp­hic. Bit će pred­stav­ljen i pi­lot-film o fo­to­gra­fi­ra­nju Lonj­skog po­lja. Alan Me­ni­ga iz­la­že fo­to­gra­fi­je mor­skih pa­sa, a iz­me­đu pre­zen­ta­ci­ja nas­tu­pit će oper­ne di­ve Du­brav­ka Še­pa­ro­vić Mu­šo­vić i Ade­la Go­lac-Ri­lo­vić te Ni­na Kra­ljić. Svi­rat će i vi­oli­nist To­mis­lav Ištok, a vo­di­telj

Doj­kić.• pro­gra­ma je An­drej

Na otva­ra­nju pje­va­ju Ni­na Kra­ljić, Du­brav­ka Še­pa­ro­vić Mu­šo­vić i Ade­la Go­lac-Ri­lo­vić

Tri auto­ra – tri vi­zi­je že­ne Vi­đe­nje ak­ta Želj­ka Ko­prol­če­ca (go­re), Stan­ka Aba­dži­ća (des­no) i Ti­bo­ra Ar­ve (do­lje)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.