Ne bo­ji se po­nov­ne pos­t­po­ro­đaj­ne de­pre­si­je

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

An­te sje­do­ko­si mu­ška­rac s ko­jim su je ne­ko­li­ko da­na pri­je vjen­ča­nja vi­dje­li ka­ko se še­će cen­trom Za­gre­ba dr­že­ći se za ru­ke. An­te je pr­vi mu­ška­rac u či­jem se druš­tvu mo­glo vi­dje­ti pje­va­či­cu na­kon što je pri­je pet go­di­na pre­ra­no iz­gu­bi­la su­pru­ga, bub­nja­ra Ne­na­da Ša­ri­ća. Za­jed­no su go­di­na­ma us­pješ­no su­ra­đi­va­li u ben­du No­vi fo­si­li, a ve­zu su bra­kom okru­ni­li 1993. go­di­ne. U bra­ku su do­bi­li dvo­je dje­ce, si­na Lu­ku i kćer Leu. Nit­ko se ni­je na­dao da će nji­ho­va sre­ća do­ći na­pras­nom kra­ju po­čet­kom svib­nja 2012. go­di­ne, ka­da je glaz­be­nik pre­mi­nuo od po­s­lje­di­ca mo­žda­nog uda­ra.

Da! Za­ljub­lje­na sam

– Ra­ne os­ta­ju, ali di­šem pu­nim plu­ći­ma, raz­miš­ljam što i ka­ko u pos­lu, o dje­ci. Ima­la sam pre­kra­san ži­vot, pre­kra­san brak... Tak­vo što pro­mi­je­ni ži­vot, ali ako od­lu­čiš da­lje ži­vje­ti, on­da tre­ba ži­vje­ti ka­ko spa­da. Ni­je la­ko i pr­vih go­di­nu-dvi­je bi­la sam pot­pu­no iz­gub­lje­na, ali imam obi­telj, ne­ko­li­ko do­brih pri­ja­te­lja i po­nov­no se ve­se­lim sva­kom sun­ča­nom da­nu... – u in­ter­v­juu za Story rek­la je Sa­nja do­da­ju­ći: – Lju­bav je sva­kak­va, pri­ja­telj­ska, ro­di­telj­ska, ali ne­ma ni­šta ljep­še od to­ga ka­da su dvo­je lju­di do­bri pri­ja­te­lji, ka­da se po­dr­ža­va­ju, part­ne­ri su u sve­mu. Na pi­ta­nje je li za­ljub­lje­na Sa­nja je uzvik­nu­la: “Da!” ali i do­da­la: “Ja­ko sam za­ljub­lje­na u ži­vot i u sve što mi se do­ga­đa!”

Ma­ne­ken­ka Chri­ssy Te­igen, su­pru­ga pje­va­ča John Le­gen­da, ima­la je ri­zič­nu trud­no­ću, a na­kon što je proš­le go­di­ne ro­di­la kćer Lu­nu, pa­ti­la je od pos­li­je­po­ro­đaj­ne de­pre­si­je. - De­fi­ni­tiv­no že­lim po­svo­ji­ti ili udo­mi­ti di­je­te. Mo­žda bi tre­ba­la bi­ti upla­še­na, ali na­dam se da ne mo­že bi­ti go­re ne­go što je bi­lo rek­la je za ča­so­pis Ma­rie Cla­ire.

Svat­ko tko se su­sreo s gu­bit­kom vo­lje­ne oso­be zna što sam proš­la – ka­že Sa­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.