Su­tra kre­će pr­va audi­ci­ja showa “Su­per­ta­lent”

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

Pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put i glu­mac Jan­ko Po­po­vić Vo­la­rić pr­vi će pu­ta bi­ti čla­no­vi ži­ri­ja u ne­kom showu Po­če­la je po­tra­ga za no­vim ta­len­ti­ma ko­ji će nas­tu­pi­ti u pe­toj se­zo­ni showa “Su­per­ta­lent” No­ve TV i svo­jim umi­je­ćem si­gur­no odu­še­vi­ti gle­da­te­lje. Osim gle­da­te­lja, na­tje­ca­te­lji će mo­ra­ti osvo­ji­ti i ži­ri, ko­ji je ove go­di­ne u ne­što druk­či- jem sas­ta­vu, a či­ne ga pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put, ple­sač Da­vor Bil­man, glu­mac Jan­ko Po­po­vić Vo­la­rić te proš­lo­go­diš­nja čla­ni­ca ži­ri­ja,oper­na pje­va­či­ca Mar­ti­na Tom­čić Mo­ska­ljov. Svoj sud ži­ri će ima­ti pri­li­ku is­ka­za­ti već ovo­ga vi­ken­da ka­da po­či­nje pr­va audi­ci­ja. - S ob­zi­rom na to da mi je “Su­per­ta­lent” jed­na od naj­dra­žih emi­si­ja, ja­ko se ve­se­lim što sam do­bi­la pri­li­ku bi­ti dio ži­ri­ja. Te­ško me im­pre­si­oni­ra­ti i mis­lim da će baš za­to bi­ti za­nim­lji­vi­je - rek­la je Ma­ja Šu­put. No­ve ta­len­te s uz­bu­đe­njem oče­ku­je i Da­vor Bil­man. - Bit ću pra­ve­dan, strog i zah­tje­van - re­kao je. Da­vor. Jan­ko Po­po­vić Vo­la­rić o svo­joj no­voj ulo­zi ka­že: - Dat ću sve od se­be ka­ko bih svi­ma po­sve­tio paž­nju i na­vi­jat ću da bu­du što bo­lji. Mar­ti­na Tom­čić Mo­ska­ljov ima is­kus­tva u ži­ri­ra­nju, a no­voj se­zo­ni ra­du­je se kao i proš­loj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.