Bub­nja­ra Lar­sa Ul­ric­ha kra­lji­ca pro­gla­si­la vi­te­zom

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (h)

Dan­ska kra­lji­ca Mar­ga­re­ta II. pro­gla­si­la je vi­te­zom Lar­sa Ul­ric­ha, bub­nja­ra ame­rič­kog he­avy me­tal ben­da Me­tal­li­ce, obja­vi­la je kra­ljev­ska pa­la­ča. Ul­rich, ko­ji je ro­đen u Dan­skoj, a u Ame­ri­ku se pre­se­lio kad mu je bi­lo 17 go­di­na, pro­gla­šen je čla­nom vi­te­škog re­da Dan­ne­bro­ga zbog do­pri­no­sa umjet­nos­ti. Dan­ski princ Fre­de­rik, ko­ji bo­ra­vi u po­sje­tu SAD-u, od­li­ko­vao je u uto­rak Ul­ric­ha u maj­či­no ime. Sve­ča­nost je odr­ža­na u San Fran­cis­cu,gdje Ul­rich ži­vi. Me­tal­li­cu, jed­nu od naj­ve­ćih svjet­skih rock gru­pa, os­no­va­li su Ul­rich i pje­vač i gi­ta­rist Ja­mes Het­fi­eld 1981. go­di­ne.

Dru­gi put Mar­ti­na Tom­čić po­nov­no će ocje­nji­va­ti kan­di­da­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.