Zvi­jez­da tur­skih sa­pu­ni­ca uži­va u brač­nim vo­da­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - sce­na@ve­cer­nji.net Kla­ra Mo­drić

Do­ma­ća pu­bli­ka mla­du glu­mi­cu upoz­na­la je u se­ri­ja­ma “Kad liš­će pa­da” i “Pi­ta­nje čas­ti”, a od­ne­dav­no je gle­da­mo u se­ri­ji “Bit ćeš mo­ja” Na­kon što je do­ma­ća pu­bli­ka tur­sku glu­mi­cu Nes­li­han Atagül Doğu­lu ima­la pri­li­ku upoz­na­ti u se­ri­ja­ma “Kad liš­će pa­da” i “Pi­ta­nje čas­ti”, od­ne­dav­no se na ma­lim ekra­ni­ma po­če­la pri­ka­zi­va­ti no­va tur­ska us­pješ­ni­ca “Bit ćeš mo­ja” u ko­joj je 24-go­diš­nja Tur­ki­nja utje­lo­vi­la bo­ga­ta­ši­cu Ni­han Se­zin.

At­mo­sfe­ra na se­tu je su­per

U te­le­no­ve­li part­ner joj je glu­mac Bu­rak Özçi­vit, poz­na­ti­ji kao Ba­li-beg iz se­ri­je “Su­lej­man Ve­li­čans­tve­ni”, s ko­jim se Nes­li­han u proš­los­ti i pri­vat­no po­ve­zi­va­lo. Mla­da glu­mi­ca proš­le se go­di­ne uda­la za 11 go­di­na sta­ri­jeg ko­le­gu Ka­di­ra Doğu­lua, part­ne­ra iz se­ri­je “Pi­ta­nje čas­ti”, a pos­ta­la je i za­štit­no li­ce re­no­mi­ra­ne tvrt­ke za nje­gu ko­se. Tre­nu­tač­no je za­pos­le­na sni­ma­njem se­ri­je “Bit ćeš mo­ja”, a is­ti­če ka­ko je at­mo­sfe­ra na se­tu vr­hun­ska.

Obo­ža­vam ku­ha­ti

- Pet da­na u tjed­nu ci­je­la eki­pa je za­jed­no na se­tu. Sret­ni smo i ve­se­li što sni­ma­mo no­vi pro­jekt. Jed­nom ri­je­čju - div­no - go­vo­ri glu­mi­ca ko­ja je po­s­ljed­njih go­di­na sku­pi­la po­pri­li­čan broj na­gra­da. Nes­li­han ot­kri­va ka­ko su naj­ve­ću ulo­gu u ka­ri­je­ri odi­gra­li nje­zi­ni ro­di­te­lji, a zas­luž­ni su i za nje­zi­no sa­mo­po­uz­da­nje. Osim glu­me, mla­da glu­mi­ca vo­li i ku­ha­ti te je iz­vr­s­na u pri­pre­ma­nju ri­be, a zna ku­ha­ti i osman­ska je­la. - U po­s­ljed­nje me vri­je­me za­ni­ma fu­si­on ku­hi­nja. Spre­mam je­la i da­jem su­pru­gu Ka­di­ru da ih ku­ša. On vo­li sve što sku­ham – ka­že glu­mi­ca. Ka­da je ri­ječ o neo­s­tva­re­nim že­lja­ma, Nes­li­hah je ot­kri­la ka­ko već du­go ma­šta o to­me da za­gr­li la­va. -Ja­ko me za­ni­ma taj osje­ćaj. Vje­ru­jem da bi me to opus­ti­lo. Ka­da ka­žem “za­gr­li­ti la­va”, go­vo­rim o ne­čem spi­ri­tu­al­nom. Ja­ko vo­lim la­vo­ve, a i sa­ma sam Lav u ho­ro­sko­pu – objaš­nja­va Nes­li­han. Slo­bod­no vri­je­me pro­vo­di ba­ve­ći se spor­tom, a re­kre­ira se i ta­ko da s Ka­di­rom vo­di pse u šet­nju. U bor­bi pro­tiv stre­sa po­ma­že joj jo­ga, no zvi­jez­da te­le­no­ve­la vo­li i sli­ka­ti. - Po­ha­đa­la sam te­čaj sli­kar­stva šest mje­se­ci i kad sam uz­ru­ja­na, odem u so­bu i sli­kam. Imam i ne­ko­li­ko pri­po­vi­jet­ki – is­ti­če mla­da glu­mi­ca. O bra­ku ima sa­mo ri­je­či hva­le i ka­že da ja­ko uži­va sa su­pru­gom, a to što su obo­je glum­ci ima pred­nos­ti. - Ja­ko do­bro ra­zu­mi­je­mo jed­no dru­go, i teh­nič­ki i emo­tiv­no. Ra­zu­mi­je­mo se u jed­noj re­če­ni­ci za­klju­ču­je.

Pro­tiv stre­sa se bo­rim sli­ka­njem. Za­tvo­rim se u so­bu i sli­kam sa­ti­ma Sjaj­no je što smo i su­prug i ja glum­ci ra­zu­mi­je­mo se u jed­noj re­če­ni­ci

Vjen­ča­nje iz sno­va Po­pu­lar­na glu­mi­ca u bra­ku je s 11 go­di­na sta­ri­jim glum­cem Ka­di­rom Doğu­lu­aom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.