Ina­ko Alon­so: Bit će­mo obi­telj, spoj hr­vat­ske i ba­skij­ske stras­ti

Ni­sam se čuo s Jo­anom Car­ril­lom, ali na­zvat ću ga da mi da ne­ki sa­vjet o va­šem no­go­me­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Želj­ko Jan­ko­vić zelj­ko.jan­ko­vic@ve­cer­nji.net

Alon­so je s Re­al Uni­onom i Mur­ci­jom ušao u drugu li­gu. S Uni­onom je u se­zo­ni 2008.2009. iz­ba­cio Re­al Ma­drid iz ku­pa Emo­ci­je su ne­što na što naj­vi­še ra­ču­na Ina­ki Alon­so (48) u svo­joj pr­vo­li­ga­škoj avan­tu­ri s Ru­de­šom. Pred­stav­lja­nje špa­njol­skog tre­ne­ra u Ru­de­šu ju­čer je bi­lo na pr­vo­li­ga­škoj ra­zi­ni. No do pr­vo­li­ga­škog stan­dar­da mom­ča­di iz za­pad­nog di­je­la gra­da još je dug put. Na pro­ziv­ci se po­ja­vi­lo 25 igra­ča, a u Ru­de­šu oče­ku­ju i po­gu­ra­nac iz Ala­ve­sa. S ne­ko­li­ci­nom igra­ča iz nji­ho­va sus­ta­va po­ku­šat će se osi­gu­ra­ti pr­vo­li­ga­ški sta­tus.

U ži­vo­tu tre­ba bi­ti is­kren

– Za­hva­lju­jem čel­ni­ci­ma Ru­de­ša na uka­za­nom po­vje­re­nju, ovo je i za me­ne ve­li­ka pri­li­ka za do­ka­zi­va­nje. Ru­deš je proš­le se­zo­ne na­pra­vio ve­li­ke stva­ri, na tim us­pje­si­ma svi­ma u klu­bu čes­ti­tam od sr­ca – po­čeo je Alon­so. Kao i ve­ći­na tre­ne­ra iz špa­njol­skog sus­ta­va, si­gur­no je je­di­no da će in­zis­ti­ra­ti na po­sje­du lop­te. – Mo­ji ci­lje­vi? Že­lio bih da u sva­kom tre­nut­ku svi di­še­mo kao mom­čad. To je naj­važ­ni­je, mo­ra­mo bi­ti pra­va mom­čad na te­re­nu, ali se u pri­vat­no vri­je­me po­na­ša­ti go­to­vo kao obi­telj. U no­go­me­tu mo­že­te us­pje­ti sa­mo ako ga ži­vi­te is­kre­no i stras­tve­no. Mo­ram priz­na­ti da mi se svi­đa slo­gan Ru­de­ša “To­tal­no druk­či­ji od dru­gih”, že­lim do­pri­ni­je­ti toj raz­li­ci u od­no­su na dru­ge klu­bo­ve. Za­ni­ma­lo nas je što Alon­so zna o na­šem no­go­me­tu... – Svi­ma je u Špa­njol­skoj do­bro poz­nat hr­vat­ski no­go­met, mi iz­u­zet­no vred­nu­je­mo ta­lent i osob­nost va­ših igra­ča. Do­la­zim iz Ba­ski­je, či­ni mi se da smo kao na­rod po tem­pe­ra­men­tu i men­ta­li­te­tu slič­ni Hr­va­ti­ma. O va­šim naj­ve­ćim zvi­jez­da­ma po­put Mo­dri­ća ili Ra­ki­ti­ća ne mo­ram ni pri­ča­ti. Gle­dao sam dos­ta utak­mi­ca Ru­de­ša, pri­mi­je­tio ne­ke za­nim­lji­ve stva­ri. I do­bre i lo­še... Ni­je se čuo s Jo­anom Car­ril­lom, ko­le­gom i su­na­rod­nja­kom iz Haj­du­ka. – Ni­smo raz­go­va­ra­li, ali ni­je to lo­ša ide­ja. Mo­gao bih s njim raz­mi­je­ni­ti doj­mo­ve o hr­vat­skom no­go­me­tu. Alon­su je ovo pr­vi ino­zem­ni an­ga­žman u ka­ri­je­ri. – Tra­žio sam klub u ko­jem ću usa­vr­ši­ti svoj en­gle­ski je­zik, ali že­lim što pri­je na­uči­ti i os­no­ve hr­vat­skog je­zi­ka. Evo, već sam na tre­nin­gu na­učio tri hr­vat­ske fra­ze. Od­lič­no se osje­ćam ov­dje. Mo­žda još ne poz­na­jem do­volj­no HNL, ali br­zo ću upoz­na­ti mom­čad pa, vje­ru­jem, s klu­bom na­pra­vi­ti do­bre stva­ri. Na pr­vom sam tre­nin­gu pri­mi­je­tio ka­ko smo mla­di i ra­zi­gra­ni. No­go­met­na mom­čad ži­vo je ti­je­lo ko­je se ra­zvi­ja, ko­je se mo­ra hra­ni­ti iz da­na u dan pa se on­da na­kon odre­đe­nog vre­me­na vi­de po­ma­ci. Vje­ru­jem da je pred na­ma us­pješ­na se­zo­na – za­klju­čio je Alon­so.

Ne­op­hod­na po­ja­ča­nja

A o svo­jim oče­ki­va­nji­ma u pr­vo­li­ga­škoj se­zo­ni go­vo­rio je i Ivan Kne­že­vić, pred­sjed­nik Ru­de­ša. – Pr­va je se­zo­na uvi­jek naj­te­ža, ne sa­mo za nas već za sva­ki klub ko­ji do­đe u vi­ši rang. Proš­le se­zo­ne ima­li smo igrač­ki ka­dar od 25 igra­ča, od njih će u Ru­de­šu os­ta­ti tek de­se­to­ri­ca ta­ko da tre­ba­mo još pet­na­es­tak no­vih ime­na. Tre­ba bi­ti re­alan, to nam je do­volj­no za bor­bu za os­ta­nak. Dru­ga je fa­za još važ­ni­ja, tu oče­ku­je­mo igrač­ka po­ja­ča­nja iz Ala­ve­sa. A s nji­ma se že­li­mo bo­ri­ti za po­zi­ci­je iz­me­đu 5. i 8. mjes­ta. Mi že­li­mo kroz de­set go­di­na za­igra­ti u Eu­ro­pi, no vje­ru­jem da će nam to us­pje­ti u pe­to­go­diš­njem man­da­tu – ka­zao je, iz­me­đu os­ta­lo­ga, Kne­že­vić. Od ra­ni­je je poz­na­to da će stra­te­gi­ju oko igrač­kog ka­dra ra­zvi­ja­ti Ma­rio Br­klja­ča. Naš biv­ši no­go­me­taš od pr­vog je da­na uklju­čen u ovaj pro­jekt i ko­or­di­ni­rat će su­rad­nju Ala­ve­sa i Ru­de­ša.

Uz po­ja­ča­nja iz Ala­ve­sa bo­rit će­mo se od 5. do 8. mjes­ta. Igrat će­mo u Eu­ro­pi za pet go­di­na Tra­žio sam klub u ko­jem ću usa­vr­ši­ti en­gle­ski je­zik, a sa­da učim hr­vat­ski

Ina­ki Alon­do Na pr­vom tre­nin­gu pri­mi­je­tio sam ka­ko smo mla­di i ra­zi­gra­ni. Če­ka nas pu­no ra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.