Bez ob­zi­ra na to tko vo­di Di­na­mo, on će za me­ne uvi­jek bi­ti ne­što po­seb­no

Vlak je bio sve u Di­na­mu, gol­man pa pet pu­ta glav­ni tre­ner, po­moć­ni tre­ner, ska­ut, sport­ski di­rek­tor, di­rek­tor ško­le...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

Kao gol­man Di­na­ma tra­jao je 15 go­di­na. Do­bro, ni­je Ma­ri­jan Vlak svih tih 15 go­di­na bra­nio, ali do­volj­no je već što je bra­nio u onoj ču­ve­noj ge­ne­ra­ci­ji 1982. go­di­ne ko­ja je uze­la nas­lov pr­va­ka, go­di­nu kas­ni­je uzeo je i kup. U sva­kom slu­ča­ju 15 go­di­na u jed­nom klu­bu im­po­zant­na je broj­ka. Ali, to je ni­šta u od­no­su na to da je već 20 go­di­na na­kon igrač­ke ka­ri­je­re ve­zan za Di­na­mo. Do­du­še, bi­lo je tu pu­no pre­ki­da, pa i ras­ta­na­ka, li­je­pih i ma­nje li­je­pih. Oku­šao se Vlak i u ino­zem­s­tvu, vo­dio je tri ma­đar­ska klu­ba (Fe­ren­cva­ros, Va­sas i Fe­her­var), bio je u slo­vač­koj Ži­li­ni, pa i u Luč­kom i Ka­men In­gra­du.

Par­ti­zan je po­seb­na pri­ča

S klu­bom iz Ve­li­ke ra­dio je tri go­di­ne i s kon­tro­verz­nim Vla­dom Ze­com do­veo ga do AufSc­hal­ke Are­ne u Ku­pu Ue­fe. A u Di­na­mu ne­ma što ni­je bio. Da, ni­je bio pred­sjed­nik, iz­vr­š­ni pred­sjed­nik, glav­ni di­rek­tor. No, sve je os­ta­lo valj­da ra­dio. Zna­lo se spo­či­ta­va­ti Kru­ni Jur­či­ću i Bran­ku Ivan­ko­vi­ću ko­ji su po triTaj put bi­li tre­ne­ri Di­na­ma, a Ma­ri­jan Vlak to je bio pet pu­ta. Na­ju­pe­čat­lji­vi­ji trag os­ta­vio je 1997. go­di­ne ka­da je u Za­gre­bu sla­vio s 5:0 pro­tiv Par­ti­za­na. – Ta je utak­mi­ca bi­la vi­še od no­go­me­ta. Ci­je­la Hr­vat­ska, pa i oni ko­ji ni­su di­na­mov­ci, ži­vje­li su za tu utak­mi­cu. Mis­lim da je to u Di­na­mo­voj po­vi­jes­ti bi­la jed­na od naj­te­žih, ali is­to­dob­no i naj­ljep­ših utak­mi­ca – znao nam je o tim da­ni­ma go­vo­ri­ti Ma­ri­jan Vlak. Iako je odu­vi­jek bio u lju­ba­vi s Di­na­mom, ras­ta­nak 2009. go­di­ne te­ško mu je pao. – Sa­mo za­to što ni­sam znao za­što sam smi­je­njen, ni­kad mi to ni­su rek­li, to mi je bio naj­te­ži trenutak – pri­sje­ćao se Vlak. Či­ni­lo se da se ni­ka­da ne­će vra­ti­ti, ali ne tre­ba ni to iz­ne­na­di­ti kad se zna Vla­kov stav: – Bez ob­zi­ra na to ko­ji lju­di bi­li u klu­bu i tko vo­di klub, za me­ne je Di­na­mo uvi­jek moj Di­na­mo. Ta­ko je Vlak bio u Di­na­mu još i po­moć­ni tre­ner, ska­ut, glav­ni ska­ut, sport­ski di­rek­tor, di­rek­tor omla­din­ske ško­le. U po­s­ljed­nje vri­je­me bio je sport­ski di­rek­tor, nas­li­je­dio je Zo­ra­na Ma­mi­ća, no on­da se vra­tio u ska­ut­ske vo­de ka­da je iz HNS-a u Mak­si­mir vra­ćen Ro­meo Jo­zak. po­tez ni­je se po­ka­zao do­brim, Jo­zak je bio sport­ski di­rek­tor od ve­lja­če do lip­nja i on­da se ra­zi­šao s pla­vi­ma. Ma­ri­jan Vlak u tom je pe­ri­odu po­nov­no bio glav­ni ska­ut, a sa­da se po­nov­no vra­ća u ulo­gu sport­skog di­rek­to­ra. Za­pra­vo je to i lo­gič­no, ako je čovjek već bio glav­ni ska­ut, on­da je u pri­pre­mi pri­je­laz­nog ro­ka pra­tio igra­če, valj­da o to­me raz­go­va­rao i s tre­ne­rom Ivaj­lom Pe­te­vom. Uos­ta­lom, s ob­zi­rom na svoj du­gi staž u Di­na­mu, naj­bo­lje zna ka­ko klub funk­ci­oni­ra, poz­na­je mom­čad, a glav­ne od­lu­ke iona­ko ne­će do­no­si­ti sa­mo on.

Ci­co bez igre, Pe­tev bez igre

Vlak za sa­da ne­će ni­šta go­vo­ri­ti, ka­žu da će “si­len­zio” tra­ja­ti do za­vr­šet­ka pri­pre­ma, valj­da ho­će u mi­ru odra­di­ti taj pri­je­laz­ni rok ko­ji bi mo­gao bi­ti klju­čan za pla­ve ko­ji ne­ma­ju mom­čad, ne­ma­ju igru, a že­le vra­ti­ti nas­lov pr­va­ka i slje­de­će se­zo­ne ući u Li­gu pr­va­ka ko­ja ide s no­vim for­ma­tom kva­li­fi­ka­ci­ja i još ve­ćim fon­dom na­gra­da. Iako je uvi­jek znan kao mi­ran čovjek, Vlak se ni­je us­tru­ča­vao kri­ti­zi­ra­ti biv­šeg tre­ne­ra Ci­cu Kranj­ča­ra, iz­rav­no mu je re­kao da mom­čad ne­ma igru i da to ne va­lja. Na­da­mo se da je vi­dio da Di­na­mo ni­je igrao ni­šta bo­lje ni sad kod Pe­te­va i da će bo­lje su­ra­đi­va­ti s tre­ne­rom ne­go je to ra­dio Jo­zak.

Da­ni Ol­mo do­šao je dok je Vlak bio u ško­li no­go­me­ta, Pi­va­rić je bli­zu od­la­ska

Ma­ri­jan Vlak do­bro zna ka­ko funk­ci­oni­ra mak­si­mir­ski klub

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.