Se­dam ide­al­nih za na­pad na euro­tron

Lu­ka Cin­drić uz Do­ma­go­ja Duv­nja­ka tre­bao bi bi­ti pr­va vi­oli­na re­pre­zen­ta­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vecr@ve­cer­nji.net

Već da­nas, na­rav­no ako ne bu­de bi­lo oz­lje­da iz­bor­nik na­še ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je tre­bao bi zna­ti ide­al­nu sed­mor­ku ino Čer­var, iz­bor­nik hr­vat­skih ru­ko­me­ta­ša, za ne­ko­li­ko da­na imat će dru­go okup­lja­nje re­pre­zen­ta­ci­je ot­ka­ko se vra­tio na klu­pu Hr­vat­ske. Na pr­vim pri­pre­ma­ma u Po­re­ču bi­lo je 30-ak igra­ča, a sa­da će sre­di­nom lip­nja go­to­vo is­to to­li­ko igra­ča po­nov­no tre­ni­ra­ti pod nje­go­vim bud­nim okom, ta­ko­đer u Po­re­ču. – Že­lim na pr­va dva okup­lja­nja vi­dje­ti igra­če na ko­je si­gur­no ra­ču­nam za Eu­rop­sko pr­vens­tvo, ali i one ko­ji tek ku­ca­ju na vra­ta re­pre­zen­ta­ci­je. Slje­de­će pri­pre­me, ko­je će bi­ti u lis­to­pa­du, bit će pri­pre­me s igra­či­ma s ko­ji­ma oz­bilj­no ra­ču­nam za EP – re­kao je Li­no. Bez ob­zi­ra na to što do po­čet­ka Europ­skog pr­vens­tva, ko­jem je Hr­vat­ska do­ma­ćin, ima ne­što vi­še od šest mje­se­ci, Li­no ja­ko do­bro zna udar­nu pos­ta­vu. Od­lu­čit će na­pas­ti eu­rop­sku me­da­lju s pro­vje­re­nim sas­ta­vom. Na vra­ti­ma će mo­žda ima­ti i naj­ve­ću dvoj­bu jer su tu sve re­dom is­kus­ni Ivan Ste­va­no­vić, Ivan Pe­šić te po­vrat­nik Mir­ko Ali­lo­vić, ali tu je i mla­đah­ni Fi­lip Ivić. Bez ob­zi­ra na to što je “Sti­vi” bio broj je­dan kod Želj­ka Ba­bi­ća, pred­nost kod Li­ne da­je­mo Ali­lo­vi­ću ko­ji iza se­be ima sjaj­nu se­zo­nu. Uos­ta­lom, upra­vo je Li­no pr­vi put pozvao Mir­ka u re­pre­zen­ta­ci­ju, sad već dav­ne 2007. na SP u Nje­mač­koj. Kod kri­la ne bi tre­ba­lo bi­ti dvoj­be. Ma­nu­el Štr­lek dr­žat će li­je­vu, a Ivan Ču­pić des­nu stra­nu. Mo­žda je Ču­pić bio u ma­loj re­pre­zen­ta­tiv­noj kri­zi, ali pro­mje­na klu­ba i kli­me kao da je na nje­ga dje­lo­va­la ja­ko, ja­ko do­bro. Na za­vr­š­nom tur­ni­ru Li­ge pr­va­ka bio je bez pro­ma­še­nog sed­mer­ca, a pos­ti­gao je i od­lu­ču­ju­ći po­go­dak za zla­to. Kad bi se mno­gi­ma za­tres­la ru­ka pred Omeye­rom, is­kus­nom Ču­pi­ću ni­je. I za­to je u pred­nos­ti nad Zlat­kom Hor­va­tom ko­ji u zad­nje vri­je­me ne­ma sreće, po­se­bi­ce pri iz­vo­đe­nju ključ­nih sed­me­ra­ca. Ma­nu­el Štr­lek igrač je ko­jeg je Li­no ta­ko­đer uveo u re­pre­zen­ta­ci­ju i ko­ji je tre­bao bi­ti fak­tor iz­ne­na­đe­nja na Svjet­skom pr­vens­tvu 2009. No, u zad­njoj se­kun­di pri­prem­nog tur­ni­ra u Aus­tri­ji stra­da­lo je ko­lje­no i Štr­lek je Svjet­sko pr­vens­tvo gle­dao s tri­bi­na. Vo­dio ga je Li­no go­di­nu da­na kas­ni­je na Europ­skom pr­vens­tvu u Aus­tri­ju ka­da smo po­s­ljed­nji put igra­li fi­na­le na ve­li­kim ru­ko­met­nim na­tje­ca­nji­ma. Na mjes­tu kruž­nog na­pa­da­ča Li­no će se os­lo­ni­ti na dva ve­te­ra­na iz 2003. – Igo­ra Vo­ri­ja i Re­na­ta Su­li­ća. No, pred­nost će u start­noj pos­ta­vi ipak do­bi­ti pu­no mla­đi Ma­ri­no Ma­rić ko­ji je od­la­skom u nje­mač­ki Mel­sun­gen pu­no na­pre­do­vao. Ka­ko u obra­ni ta­ko i u na­pa­du. Te­ško da će se Li­no od­lu­či­ti za če­t­vr­tog kruž­nog na­pa­da­ča pa će Želj­ko Mu­sa ovog pu­ta os­ta­ti sa­mo kao pri­ču­va. Za ne daj Bo­že. Pr­va vanj­ska li­ni­ja tre­ba­la bi bi­ti Duv­njak – Cin­drić – Ste­pan­čić. Jas­no, ako Duv­njak bu­de spre­man na­kon ope­ra­ci­je. Ne bu­de li spre­man, tu je Mar­ko Ma­mić. Bez ob­zi­ra na Duv­nja­ka, pr­va vi­oli­na re­pre­zen­ta­ci­je tre­bao bi bi­ti Lu­ka Cin­drić, igrač ko­ji je Var­dar do­veo do nas­lo­va pr­va­ka Eu­ro­pe. Lu­ka Ste­pan­čić des­no je u pred­nos­ti nad Kop­lja­rom, ko­ji je zbog oz­lje­de pro­pus­tio pu­no to­ga ove se­zo­ne, i Lu­ke Še­be­ti­ća. Tko će uz ove deč­ke još bi­ti u vanj­skoj li­ni­ji na idu­ćem EP-u, po­ka­zat će po­če­tak slje­de­će se­zo­ne u ko­joj se mo­ra­ju do­ka­za­ti Do­ma­goj Pav­lo­vić, Igor Ka­ra­čić, Sti­pe Man­da­li­nić, Ši­me Ivić... – Na Europ­skom pr­vens­tvu u Hr­vat­skoj mo­ra po­bi­je­di­ti tim. Ne po­je­di­nac, ne­go tim. Dak­le, igrat će u tom tre­nut­ku naj­s­prem­ni­ji, naj­hra­bri­ji, oni ko­ji bu­du sprem­ni za naj­ve­će na­po­re. I na kra­ju oni ko­ji pri­hva­te mo­je ide­je. Na­rav­no, bit­na će bi­ti at­mo­sfe­ra. I za­to nam u ovih šest mje­se­ci tre­ba sa­mo po­zi­ti­va – za­klju­čio je Li­no Čer­var.

U lis­to­pa­du ću na­pra­vi­ti pri­pre­me s onim igra­či­ma na ko­je ra­ču­nam za EP Da bi­smo ne­što na­pra­vi­li na EP-u, mo­ra­mo bi­ti mom­čad, a ni­ka­ko po­je­di­nac

Li­no Čer­var mo­ra u re­pre­zen­ta­ci­ju vra­ti­ti onaj po­bjed­nič­ki duh, ka­kav su ima­li nje­go­vi deč­ki iz zlat­nih go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.