I po­lju­lja­na Ci­bo­na još je uvi­jek iz­a­zov

Na­di­mak mi je dao Kre­šo Ćo­sić, mo­je ime bi­lo mu je pre­du­gač­ko

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Ov­dje imam pu­no pri­ja­te­lja, ve­zan sam kum­s­tvom s va­šim igrač­kim ve­li­ka­ni­ma Di­nom Ra­đom i Stoj­kom Vran­ko­vi­ćem dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Bi­je­li dim sa­mo što ni­je pu­šten iz Ci­bo­ni­na ko­šar­ka­škog tor­nja, a ja­ko bi nas ču­di­lo da već da­nas ne bu­de i služ­be­no poz­na­to da će mom­čad hr­vat­skog do­pr­va­ka vo­di­ti slo­ven­ski struč­njak Slo­bo­dan Su­bo­tić.

Ži­žić ga je do­veo

– Iako pri­če o da­naš­njoj Ci­bo­ni ni­su baj­ne, ja sam u ove pre­go­vo­re ušao svjes­tan si­tu­aci­je. Uos­ta­lom, bez ob­zi­ra na po­lju­lja­nu re­pu­ta­ci­ju, Ci­bo­na je i da­lje ve­li­ko ime eu­rop­ske ko­šar­ke. Ključ­ni igrač u tim pre­go­vo­ri­ma bio je Ci­bo­nin sport­ski di­rek­tor An­dri­ja Ži­žić ko­jem je Su­bo­tić bio tre­ner u Ce­de­vi­ti. A to je bi­la tre­ner­ska epi­zo­da ko­ja je za Su­bo­ti­ća nes­lav­no za­vr­ši­la jer je do­bio ot­kaz na­kon jed­nog ra­zi­la­že­nja s pred­sjed­ni­kom Ve­be­rom. – Sve to ni­je tre­ba­lo ta­ko is­pas­ti, no to se zbi­lo pri­je se­dam go­di­na i ja sam to već za­bo­ra­vio. Do­đe li do an­ga­žma­na za Ci­bo­nu, a iz­gle­di su ve­li­ki, Su­bo­tić se ne­će mi­ri­ti s pro­sječ­noš­ću. – Uvi­jek nas­to­jim da moj rad do­ne­se klu­bu po­mak i u sva­ki klub do­la­zim s po­bjed­nič­kim men­ta­li­te­tom. A nje­ga sam stekao na­kon što sam s 30 go­di­na za­igrao za Aris, i to uz grč­ke ve­li­ka­ne Ga­li­sa i Ja­na­ki­sa. Igrao je Su­bo­tić ta­da u Ari­su i uz jed­nog hr­vat­skog ve­li­ka­na, a to je Stoj­ko Vran­ko­vić. – Na­še pri­ja­telj­stvo da­ti­ra iz te za­jed­nič­ke se­zo­ne 1989./1990., a ono je okru­nje­no kum­s­tvom. Na­ime, Stoj­ko je bio kum mom 25-go­diš­njem si­nu. Još jed­no kum­s­tvo, i pri­ja­telj­stvo, ve­že Su­bo­ti­ća sa zna­čaj­ni­ci­ma iz hr­vat­ske ko­šar­ka­ške po­vi­jes­ti. – Ja sam kum Ra­đi­nu si­nu Ro­ku, a Di­no i ja smo ja­ko do­bri još iz vre­me­na ka­da sam mu ja bio tre­ner u Pa­nat­hi­na­iko­su. Ka­da su ga Cel­tic­si htje­li raz­mi­je­ni­ti u Phi­la­delp­hi­ju, Di­no je od­lu­čio vra­ti­ti se u Eu­ro­pu pa je do­šao u Ate­nu. Za­jed­no smo ta­da pre­ki­nu­li Pa­nat­hi­na­iko­sov post u grč­kom pr­vens­tvu od 14 go­di­na što, po­red Olym­pi­ako­sa, ni­je poš­lo za ru­kom ni mom­ča­di s ko­jom je Bo­žo Malj­ko­vić 1995. bio pr­vak Eu­ro­pe. Kad je već ri­ječ o di­vo­vi­ma grč­ke i eu­rop­ske ko­šar­ke, Su­bo­ti­ća za dva ve­li­ka aten­ska klu­ba ve­že je­dan ku­ri­ozi­tet. – Ja sam je­di­ni tre­ner do­sad ko­ji je vo­dio i Pa­nat­hi­na­ikos i Olym­pi­akos, no u oči­ma na­vi­ja­ča Pa- nat­hi­na­iko­sa baš i ne uži­vam sim­pa­ti­je jer taj je ri­va­li­tet to­li­ki da je ne­za­mis­li­vo da net­ko u svo­joj ka­ri­je­ri ra­di za jed­ne i dru­ge. Na­kon što sam oti­šao iz Pa­nat­hi­na­iko­sa, ne­ko­li­ko sam go­di­na u nji­ho­voj dvo­ra­ni do­če­ki­van ova­ci­ja­ma, no ka­da sam se ta­mo po­ja­vio kao tre­ner Olym­pi­ako­sa, ga­đan sam ja­ji­ma i jo­gur­ti­ma.

Li­je­po mi je bi­lo u Bej­ru­tu

Europ­ski ko­šar­ka­ški mi­lje poz­na­je Su­bo­ti­ća pod na­dim­kom Pik­si... – Na­di­mak sam do­bio s 20-ak go­di­na kao igrač Olim­pi­je u ko­joj je tre­ner i igrač bio po­koj­ni Kre­šo Ćo­sić ko­ji mi je jed­nom pri­li­kom re­kao: “Čuj, ma­li, dok ja iz­go­vo­rim tvo­je pu­no ime, pro­đe naš na­pad, za­bi­še nam oni kon­tru... I za­to ću ja te­be zva­ti Pik­si”. Pik­si­jem su ga zva­li i po­s­ljed­nje če­ti­ri se­zo­ne u ko­ji­ma je ra­dio u Bej­ru­tu gdje je u ta­moš­njem pr­va­ku pri­mao oz­bi­ljan no­vac. – Bej­rut je fe­no­me­na­lan grad, ne­što po­put So­lu­na. Je­di­no je pr­ve mo­je se­zo­ne bi­lo ne­što ne­mi­ra, no on­da su Li­ba­non­ci za­tvo­ri­li gra­ni­cu

smi­ri­lo.• pre­ma Si­ri­ji pa se sve

Po­seb­no mi is­kus­tvo bi­lo igra­ti uz Ga­li­sa i Ja­na­ki­sa u So­lu­nu. To su is­tin­ske le­gen­de

Vo­dio je Pa­nat­hi­na­ikos i Olym­pi­akos i bio je us­pje­šan - Slo­bo­dan Su­bo­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.