Ko­ji bi bio naš naj­bo­lji tu­ris­tič­ki slo­gan?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

VERA BILANDŽIĆ pro­fe­so­ri­ca

“Hr­vat­ska pu­na ži­vo­ta” je bi­lo ma­lo pre­ten­ci­oz­no, mo­žda bi bi­lo bo­lje ne­što ti­pa “Raz­no­li­ka, a ne­is­tra­že­na”.

M. KUČANDA ĐEKIĆ pro­fe­so­ri­ca

Ne pa­da mi, is­kre­no, ni­šta na pa­met, ali ono “Pu­na ži­vo­ta” me i ne bi baš pri­vuk­lo da do­đem u Hr­vat­sku.

S. KATAVIĆČAUŠIĆ pro­fe­so­ri­ca

Mo­žda bi za slo­gan bi­lo zgod­no ne­što u sti­lu “li­je­pa i po­seb­na, druk­či­ja, vri­jed­na po­sje­ta”.

SANDA ĐERĐ prav­ni­ca

Naj­ljep­ša, a naj­si­gur­ni­ja zem­lja na svi­je­tu. Raj na zem­lji i slič­ni sta­ri slo­ga­ni su ne­za­nim­lji­vi. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.