Dao os­tav­ku kao pred­sjed­nik Sre­diš­njeg od­bo­ra HNS-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Os­ta­je član HNS-a, nas­ta­vit će raditi kao žu­pan Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je, a u Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni pla­ni­ra su­rad­nju sa SDP-om

ČAKOVEC – Zbog oda­nos­ti gra­đa­ni­ma i svjes­tan da je us­pjeh HNS-a u Me­đi­mur­ju u ve­li­koj mje­ri pos­tig­nut zbog mog ime­na i pre­zi­me­na, a ne stra­nač­ke mar­ki­ce, da­jem os­tav­ku na mjes­to pred­sjed­ni­ka Sre­diš­njeg od­bo­ra HNS-a i na sve dru­ge stra­nač­ke na­ci­onal­ne funk­ci­je u HNS-u te se pov­la­čim iz na­ci­onal­ne po­li­ti­ke stran­ke – ob­z­na­nio je Ma­ti­ja Po­sa­vec na iz­van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji u Ča­kov­cu. Re­kao je da os­ta­je član HNS-a. – Os­ta­jem tu i nas­ta­vit ću pre­da­no raditi kao žu­pan – do­dao je. Od­bio je i funk­ci­ju u Vla­di i mjes­to zas­tup­ni­ka. Po­sa­vec je re­kao da će još od­lu­či­ti ho­će li os­ta­ti pred­sjed­nik me­đi­mur­skog HNS-a. Za dva tjed­na odr­žat će se kons­ti­tu­ira­ju­ća sjed­ni­ca Žu­pa­nij­ske skup­šti­ne. Na te­me­lju iz­bor­nih re­zul­ta­ta HNS je po­nu­dio SDP-u su­rad­nju i mjes­to pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne. – S HDZom ni­sam raz­go­va­rao o su­rad­nji – re­kao je Po­sa­vec. Zbog su­rad­nje s HDZ-om u Vla­di od 2500 čla­no­va stran­ke u Me­đi­mur­ju is­pi­sa­lo se njih dva­de­se­tak. Po­sa­vec je naj­a­vio da će kao žu­pan i da­lje Vla­di pred­la­ga­ti pro­jek­te za Me­đi­mu­rje, a je­dan od ve­ćih bit će skra­ći­va­nje vre­me­na pu­to­va­nja pru­gom od Ča­kov­ca do Za­gre­ba na 50 mi­nu­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.