Eko­cid na Ce­ti­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mi­ro Bulj ka­zao je da se grad­nji plin­ske cen­tra­le na Pe­ru­ći već mje­se­ci­ma pro­ti­ve ti­su­će sta­nov­ni­ka Ce­tin­ske kra­ji­ne jer je sma­tra­ju eko­ci­dom. Nje­gov stra­nač­ki ko­le­ga Ni­ko­la Gr­mo­ja ka­zao je pak da ga je na­zvao Ivan Po­pa­rić Kane i upo­zo­rio ga da ka­že Bu­lju da pres­ta­ne go­vo­ri­ti pro­tiv tog pro­jek­ta jer, ako ga se “on uhva­ti, ne­će zna­ti ho­da li na­pri­jed ili se vra­ća na­trag”. Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić, ka­zao je Bulj, pri­je ne­go što je proš­le go­di­ne pos­ta­la dr­žav­na taj­ni­ca, od 2013. bi­la je eks­pert sa­vjet­nik za europ­ske po­li­ti­ke pa i za pro­jek­te fi­nan­ci­ra­nja od EU. Bulj je us­t­vr­dio da je u si­ječ­nju ove go­di­ne objav­lje­no da je pro­jekt Vis Vi­va u raz­ma­tra­nju HNB-a i Europ­ske inves­ti­cij­ske ban­ke za fi­nan­ci­ra­nje iz EU fon­do­va za stra­te­ška ula­ga­nja. Bu­rić je to de­man­ti­rao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.