Kul­mi­na­ci­ja u obra­zo­va­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

VILIM RIBIĆ: Upra­vo kul­mi­ni­ra ofen­zi­va i agre­si­ja lju­di ko­ji su zad­njih go­di­nu stvo­ri­li kri­zu na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu i na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma Pred­sjed­nik Ve­li­kog vi­je­ća ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta zna­nos­ti i vi­so­kog obra­zo­va­nja GORAN STANZL/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.