Ia­ko je Sti­er u “No­voj hr­vat­skoj pa­ra­dig­mi” naj­a­vio i frak­ci­je, (za)sada ih ne­će pred­la­ga­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zad­njim iz­mje­na­ma Sta­tu­ta HDZ-a uveo se tek dio da se, osim pred­sjed­ni­ka stran­ke, i še­fo­vi na svim stra­nač­kim ra­zi­na­ma (dak­le na grad­skim i žu­pa­nij­skim) bi­ra­ju iz­rav­no. Ta­ko­đer, uve­de­no je i da HDZ-ovi čel­ni­ci ne mo­gu is­to­dob­no bi­ti še­fo­vi lo­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja na raz­li­či­tim ra­zi­na­ma, pri­mje­ri­ce i še­fo­vi grad­ske i še­fo­vi žu­pa­nij­ske or­ga­ni­za­ci­je. Ia­ko Sti­ero­va “No­va hr­vat­ska pa­ra­dig­ma” pre­dvi­đa i le­ga­li­zi­ra­nje stra­nač­kih frak­ci­ja, doz­na­je­mo da u iz­mje­na­ma Sta­tu­ta ko­je ka­ni pred­lo­ži­ti ne­će ići s frak­ci­ja­ma. Sti­er oči­to ne že­li ići s pre­vi­še pri­jed­lo­ga jer mu je cilj je­dan član – je­dan glas za sve duž­nos­ni­ke, a uvo­đe­njem frak­ci­ja u pri­ču fo­kus bi se pre­se­lio na mo­ti­ve tog pri­jed­lo­ga. Iz sve­ga se mo­že za­klju­či­ti da je Sti­er (ba­rem za sada) oda­brao mi­ro­lju­bi­vu op­ci­ju pro­vo­đe­nja svo­jeg obe­ća­nja s po­zi­ci­je po­li­tič­kog taj­ni­ka bez op­s­truk­ci­ja ko­je bi mo­gle bi­ti po­vod za nje­go­vu smje­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.