Uz jam­s­tvo od 5,5 mi­li­ju­na ku­na i An­te Pri­puz iz­i­šao iz Re­me­tin­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

Po­lo­že­na jam­če­vi­na za mi­li­jun i pol ku­na vi­ša je od one ko­ju je An­te Pri­puz is­pr­va po­nu­dio. U pri­tvo­ru je bio tje­dan da­na iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Na­kon Pe­tra Pri­pu­za, ko­ji je uz jam­če­vi­nu od 7,5 mi­li­ju­na ku­na pu­šten da se bra­ni sa slo­bo­de, jam­če­vi­na je pri­hva­će­na i nje­go­vu si­nu An­ti. An­te Pri­puz ju­čer je iz­i­šao iz Re­me­tin­ca, u ko­jem je bio oko tje­dan da­na na­kon što se proš­li pe­tak sam pre­dao. Da bi se bra­nio sa slo­bo­de, po­lo­žio je jam­s­tvo od 5,5 mi­li­ju­na ku­na, što je za mi­li­jun i pol ku­na vi­še ne­go što je is­pr­va nu­dio. Kao i nje­gov otac, i on je kon­cem svib­nja iz­bje­gao for­mal­no uhi­će­nje ia­ko je du­lje vri­je­me bio pod mje­ra­ma taj­nog nad­zo­ra i pra­će­nja. Is­tra­ži­te­lji su mu iz­gu­bi­li trag u jed­noj ga­ra­ži gdje su kas­ni­je naš­li nje­go­vo vo­zi­lo i mo­bi­tel. Iz kru­go­va nje­go­ve obra­ne ta­da se ču­lo da ni­je u bi­je­gu ne­go na služ­be­nom pu­tu. Što se ti­če nje­go­va oca, on je na­kon upla­te jam­s­tva od 7,5 mi­li­ju­na ku­na po­čet­kom ovog tjed­na, tre­bao oti­ći u kli­ni­ku Mag­da­le­na za ko­ju je do­bio uput­ni­cu zbog pro­ble­ma sa sr­cem. Zi­di­ne Re­me­tin­ca ju­čer je tre­bao na­pus­ti­ti i Zdes­lav Ri­mac, ko­ji je za obra­nu sa slo­bo­de po­lo­žio jam­s­tvo od 500.000 ku­na. Oče­ku­je se i da će Re­me­ti­nec usko­ro na­pus­ti­ti i pre­os­ta­lih pe­te­ro osum­nji­če­ni­ka ko­ji su po­nu­di­li jam­če­vi­ne. Na­kon što im je jam­če­vi­na odo­bre­na, svi­ma nji­ma pre­os­ta­lo je još da taj no­vac pri­ku­pe i upla­te na po­se­ban ra­čun su­da, a ra­di­lo se o iz­no­si­ma od 300.000 do 500.000 ku­na. Pri­puz i os­ta­li sum­nji­če se da su pre­ko raz­nih tvrt­ki iz CEZA-RA, po­du­ze­ća Pe­tra Pri­pu­za, iz­vuk­li oko 98 mi­li­ju­na ku­na, a pre­ma sum­nja­ma USKOK-a, na ime ne­pla­će­nog po­re­za i dr­žav­ni je pro­ra­čun ošte­ćen za oko 21 mi­li­jun ku­na. Ra­di­li su to, ka­ko se sum­nja, od 2012. do svib­nja 2017. go­di­ne, a je­dan dio osum­nji­če­ni­ka, uklju­ču­ju­ći Pri­pu­za i nje­go­va si­na, du­lje je vri­je­me bio taj­no pra­ćen i pris­lu­ški­van. Ti­je­kom pred­sto­je­će is­tra­ge pre­dvi­đe­no je is­pi­ti­va­nje pe­de­se­tak svje­do­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.