Osječ­kom KBC-u i PTF-u do­ni­ra­li 200.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Pro­ši­re­nje su­rad­nje i na pro­izvo­de pod bren­dom Do­bro čel­ni­ci kom­pa­ni­ja Spar Hr­vat­ska i Ži­to Hel­mut Fen­zl i Mar­ko Pi­pu­nić ju­čer su obi­lje­ži­li do­na­ci­ja­ma od 150 ti­su­ća ku­na KBC-u Osijek za opre­ma­nje sa­le za mak­si­lo­fa­ci­jal­nu ki­rur­gi­ju te 50 ti­su­ća ku­na Pre­hram­be­no-teh­no­lo­škom fa­kul­te­tu za na­ba­vu 3D prin­te­ra. – Do­bro je či­ni­ti do­bro i to je na­ša vo­di­lja. Za­hva­lju­je­mo se Spa­ru što je pre­poz­nao kva­li­te­tu na­ših pro­izvo­da i ve­li­ki trud i rad ko­ji sto­ji iza to­ga te što nas je po­dr­žao i do­ni­rao no­vac u na­šu lo­kal­nu za­jed­ni­cu – re­kao je Pi­pu­nić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.