Čo­vjek ko­ji dva de­set­lje­ća po­bje­đu­je tu­ži­te­lje i sud

Pe­tro­vić je os­lo­bo­đen op­tuž­bi da je iz tvrt­ke iz­vu­kao 9,6 mi­li­ju­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Bla­žo Pe­tro­vić, kon­tro­verz­ni za­gre­bač­ki po­du­zet­nik, spe­ci­ja­li­zi­ran za ot­kup po­tra­ži­va­nja, ju­čer je na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du ne­pra­vo­moć­no os­lo­bo­đen op­tuž­bi za zlo­po­ra­bu te­šku 9,6 mi­li­ju­na ku­na. Is­tom pre­su­dom sud­skog vi­je­ća pod pre­sje­da­njem sut­ki­nje Ma­je Štam­par Sti­pić op­tuž­bi je ne­pra­vo­moć­no os­lo­bo­đe­na i Pe­tro­vi­će­va bli­ska su­rad­ni­ca Ves­na Kvar­tuč.

Op­sež­ni pos­tu­pak

Njih se dvo­je te­re­ti­lo da su 2004. iz Pe­tro­vi­će­va po­du­ze­ća Mo­rov­nik iz­vuk­li 9,6 mi­li­ju­na ku­na te­me­ljem ugo­vo­ra o us­tu­pu po­tra­ži­va­nja od Ju­gos­la­ven­skih že­ljez­ni­ca. To je po­tra­ži­va­nje Mo­rov­nik us­tu­pio tvrt­ki Ja­va, a pre­ma op­tuž­ni­ci, di­rek­to­ri tog po­du­ze­ća no­vac su upla­ti­li Pe­tro­vi­ću. No pre­ma sta­vu su­da, tvrd­nje tu­ži­telj­stva ni­je bi­lo mo­gu­će do­ka­za­ti pa su Pe­tro­vić i Ves­na Kvar­tuč os­lo­bo­đe­ni op­tuž­bi. – Pro­ve­den je op­sež­ni do­kaz­ni pos­tu­pak, a ti­je­kom nje­ga ni­je bi­lo mo­gu­će do­ka­za­ti da su se Pe­tro­vić i Ves­na Kvar­tuč do­go­vo­ri­li da po­či­ne kaz­ne­no dje­lo. Ni­je bi­lo mo­gu­će do­ka­za­ti ni da je ri­ječ o fik­tiv­nim ugo­vo­ri­ma. Nes­por­no je bi­lo da je Mo­rov­nik ot­ku­pio po­tra­ži­va­nja od Ju­gos­la­ven­skih že­ljez­ni­ca te da je po­la tih po­tra­ži­va­nja pre­nio na Ja­vu. Nes­por­no je bi­lo i to da je u ne­kom tre­nut­ku doš­lo do ra­ski­da ugo­vo­ra iz­me­đu Mo­rov­ni­ka i Ja­ve, na­kon če­ga su di­rek­to­ri Ja­ve tra­ži­li da im Pe­tro­vić vra­ti 9,6 mi­li­ju­na ku­na, što je i uči­nio. U tom tre­nut­ku pres­ta­je obve­za Pe­tro­vi­ća pre­ma Ja­vi – ka­za­la je sut­ki­nja u obraz­lo­že­nju. Jed­na od te­za op­tuž­ni­ce bi­la je i da je na­kon ra­ski­da ugo­vo­ra iz­me­đu Mo­rov­ni­ka i Ja­ve, za di­rek­to­ra u Ja­vi pos­tav­ljen Mir­sad Dro­čić, ko­ji je po­di­gao no­vac s ra­ču­na Ja­ve te ga vra­tio Pe­tro­vi­ću. Svje­dok je umro pa je na su­đe­nju pro­či­tan nje­gov is­kaz iz is­tra­ge, no sud je taj is­kaz sma­trao ne­vje­ro­dos­toj­nim jer ni­je bio pot­kri­jep­ljen dru­gim do­ka­zi­ma. – Dro­čić je u is­ka­zu na­veo da su ga do­vez­li u Zagreb gdje je u ban­ci u na­zoč­nos­ti Ves­ne Kvar­tuč po­di­gao no­vac. No svje­dok za ko­jeg je ka­zao da ga je vo­zio u Zagreb, to je za­ni­je­kao. Što se ti­če Ves­ne Kvar­tuč, u vri­je­me ka­da je na­vod­no bi­la s Dro­či­ćem u ban­ci, ona je bi­la u is­traž­nom za­tvo­ru. Zbog sve­ga to­ga sud je sma­trao da je taj is­kaz ne­vje­ro­dos­to­jan – ka­za­la je sut­ki­nja. Pe­tro­vić je ta­ko, na­kon ove pre­su­de, još jed­nom iz­a­šao kao po­bjed­nik iz spo­ra s hr­vat­skim pra­vo­su­đem. Os­lo­ba­đa­ju­ća pre­su­da za sada je ne­pra­vo­moć­na i na nju će se tu­ži­telj­stvo vje­ro­jat­no ža­li­ti pa tek tre­ba vi­dje­ti što će o sve­mu re­ći Vr­hov­ni sud. Nje­go­vo se ime po no­vin­skim cr­nim kro­ni­ka­ma pov­la­či od kon­ca 90-ih ka­da je bio uhi­ćen i op­tu­žen u tzv. ma­loj zlo­či­nač­koj or­ga­ni­za­ci­ji. U to vri­je­me on je bio suv­las­nik tvrt­ke AGM, ka­fi­ća Fa­ust, gra­đe­vin­ske tvrt­ke Brim i ci­gla­ne u Sla­von­skom Bro­du, a te­re­ti­lo ga se da je AGM ku­pio opra­nim nov­cem. Is­tra­ga ko­ja je na po­čet­ku bi­la pre­pu­na spek­ta­ku­lar­nih sum­nji, na kra­ju je okon­ča­na “sa­mo” op­tuž­bom za iz­nu­du nad Iva­nom Maj­he­rom.

Iz BiH slao pi­sma jav­nos­ti

Ka­da je su­đe­nje tzv. ma­loj zlo­či­nač­koj po­če­lo, Pe­tro­vić je jed­no vri­jem bio u bi­je­gu, toč­ni­je u BiH. Odan­de se jav­nos­ti obra­ćao pi­smi­ma u ko­ji­ma je na­pa­dao po­li­ci­ju i tu­ži­telj­stvo tvr­de­ći da je ri­ječ o na­mje­šte­nom pos­tup­ku. Ka­da mu je tak­va ko­mu­ni­ka­ci­ja do­ja­di­la, sam se pre­dao u Re­me­ti­nec, a 2002. je u pro­ce­su tzv. ma­loj zlo­či­nač­koj os­lo­bo­đen svih op­tuž­bi. Po iz­la­sku iz Re­me­tin­ca nje­go­vo se ime spo­mi­nja­lo u is­tra­ga­ma ko­je su se ti­ca­le ot­ku­pa zem­lji­šta. Ve­ći­na tih is­tra­ga tra­ja­la je go­di­na­ma i ni­je ni do če­ga do­ve­la. I slu­ča­ju op­tuž­bi za ko­je je sada os­lo­bo­đen, is­tra­ga je po­kre­nu­ta 2009., dok je op­tuž­ni­ca po­dig­nu­ta tek la­ni u sr­p­nju. La­ni u lis­to­pa­du uhi­ćen je zbog op­tuž­bi da je uta­jio 15 mi­li­ju­na ku­na po­re­za, su­đe­nje u tom slu­ča­ju još mu ni­je po­če­lo. Po­no­vo je uhi­ćen u ožuj­ku ove go­di­ne, jer je pri­je­tio dje­lat­ni­ku ko­mu­nal­nog po­du­ze­ća u Ma­kar­skoj, ko­ji ga je upo­zo­ra­vao zbog ne­le­gal­ne grad­nje.

Pe­tro­vić je ne­gi­rao kriv­nju, a u obra­ni je de­talj­no opi­sao ka­ko je pos­lo­vao

Pro­ces s kon­ca 90-ih

Pe­tro­vi­ću se su­di­lo u tzv. ma­loj zlo­či­nač­koj zbog iz­nu­de nad Iva­nom Maj­he­rom, a 2002. os­lo­bo­đen je op­tuž­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.