De­ja­nu Lo­vre­nu pro­va­li­li u stan i uze­li no­vac i na­kit

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Hr­vat­skom no­go­met­nom re­pre­zen­ta­tiv­cu De­ja­nu Lo­vre­nu (28) pro­val­ni­ci su upa­li u stan na za­gre­bač­kom Mak­si­mi­ru u Uli­ci Gor­nji Bu­ko­vac u če­t­vr­tak iz­me­đu 1 i 9 sa­ti uju­tro. Pri­če­ka­li su da se u dvo­etaž­nom sta­nu u ko­jem ži­ve i Lo­vre­no­vi ro­di­te­lji uga­se svje­tla te su za­tim pro­va­li­li i po­ti­ho “po­ku­pi­li” na­kit i no­vac ko­ji su naš­li, a pre­ma iz­vješ­ću po­li­ci­je ni­su uze­li do­ku­men­te ili dru­ge stva­ri. Ko­li­ka mu je toč­no šte­ta pri­či­nje­na, ni sam no­go­me­taš u pe­tak još ni­je bio si­gu­ran, ali no­vi­na­ri­ma In­dexa re­kao je “da su mu lo­po­vi ukra­li sve”.

Ka­ko je toč­no doš­lo do di­rek­t­nog su­da­ra, znat će se na­kon oče­vi­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.