Ulič­ni umjet­ni­ci ukra­ša­va­ju Sisak

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Da­ni­jel Pre­rad da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net

Do 15. sr­p­nja mu­ra­le će cr­ta­ti i Ivan Bla­že­tić Šum­ski, Pim­pMyPump iz Za­gre­ba, Ma­ri­na Me­sar Oko, Chez 186 i Fa­rid Ru­eda iz Mek­si­ka Dru­gu go­di­nu za­re­dom Sisak je sre­di­šte stre­et ar­ta. Na­kon lanj­skih de­vet, do sre­di­ne sr­p­nja umjet­ni­ci iz Hr­vat­ske, Nje­mač­ke, En­gle­ske, Uru­gva­ja i Mek­si­ka Sisak će uljep­ša­ti s do­dat­nih se­dam ve­li­kih mu­ra­la. – Re:Think 2017. za­miš­ljen je kao pro­gram jav­nih obli­ka umjet­nos­ti s na­gla­skom na stre­et art. Cilj nam je jav­nim obli­ci­ma umjet­nos­ti re­de­fi­ni­ra­ti i vi­zu­al­no ob­no­vi­ti grad, stvo­ri­ti no­ve fi­zič­ke, ali i ima­gi­nar­ne pros­to­re s ko­ji­ma će se lju­di mo­ći iden­ti­fi­ci­ra­ti, po­ja­ča­ti ur­ba­nu i ak­tiv­nu upo­tre­bu jav­nog pros­to­ra gra­da te osvi­jes­ti­ti gra­đa­ne o po­zi­tiv­nim as­pek­ti­ma ulič­ne umjet­nos­ti – go­vo­ri nam Dah­na Pr­ska­lo Pe­co, ko­ja uz Al­mu Tra­uber vo­di Re:Think fes­ti­val, a iza ko­jeg or­ga­ni­za­cij­ski sto­ji udru­ga Kult Com. Pr­vi mu­ral u Stro­s­smaye­ro­voj uli­ci za­vr­ši­li su Co­lec­ti­vo Li­cu­ado iz Uru­gva­ja. Ri­ječ je o dvo­je umjet­ni­ka, Ca­mi­lu Núñe­zu i Flo­ren­ci­ji Durán, ko­ji su se upoz­na­li pri­je pet go­di­na i otad stva­ra­ju ulič­nu umjet­nost. Na obliž­noj zgra­di ne­što ve­će dje­lo stva­ra ta­ko­đer Uru­gva­jac Ni­co­las San­c­hez Al­fal­fa. Oni su tre­nu­tač­no na europ­skoj tur­ne­ji, a Sisak im je jed­na od pos­ta­ja gdje će os­ta­vi­ti svoj trag. Do 15. sr­p­nja mu­ra­le će cr­ta­ti i Ivan Bla­že­tić Šum­ski, Pim­pMyPump iz Za­gre­ba, Ma­ri­na Me­sar Oko, Chez 186 iz Za­gre­ba i Fa­rid Ru­eda iz Mek­si­ka.

Uru­gva­jac Ni­co­las San­c­hez Al­fal­fa u stva­ra­nju svog dje­la i rad Co­lec­ti­vo Li­cu­ada ta­ko­đer iz Uru­gva­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.