Otvo­re­na se­zo­na ku­pa­nja na Fo­gi­no­vom ku­pa­li­štu

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (sb)

I služ­be­no je po­če­la se­zo­na ku­pa­nja na Fo­gi­ni­nu (Fo­gi­no­vom) ku­pa­li­štu u Kar­lov­cu ko­ja tra­je do kra­ja ko­lo­vo­za. A osim no­vih sa­ni­tar­nih čvo­ro­va, ove se­zo­ne ku­pa­če na ku­pa­li­štu če­ka­ju i dva no­va tu­ša, plo­če na hr­vat­skom i en­gle­skom je­zi­ku o ku­pa­li­štu, te plo­če na Bra­il­le­ovu pi­smu, za­tim no­va ra­s­vje­ta, a pot­pu­no su ob­nov­lje­ne i vo­do­vod­ne ins­ta­la­ci­je te odvod­nja. – Ukup­na je inves­ti­ci­ja vri­jed­na oko 900.000 ku­na, a od Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma do­bi­li smo 646.000 ku­na. Imat će­mo i noć­nog ču­va­ra pla­že ka­ko bi­smo spri­je­či­li van­da­le da uni­šta­va­ju imo­vi­nu na ku­pa­li­štu – ka­za­la je Her­mi­na Ko­ma­nac, vo­di­te­lji­ca Od­sje­ka za odr­ža­va­nje obje­ka­ta ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re u Gra­du Kar­lov­cu. Na­jav­lje­na su i broj­na do­ga­đa­nja i ani­ma­ci­je na oba­li ri­je­ke; od ra­di­oni­ca za dje­cu do sport­skih ak­tiv­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.