AWT je po­kre­nuo pred­ste­čaj­nu na­god­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Do­ma­ći dis­tri­bu­ter AWT In­ter­na­ti­onal po­kre­nuo je na Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu pred­ste­čaj­ni pos­tu­pak. Ka­ko se na­vo­di u AWT-u, raz­log zbog ko­jeg je upra­va tvrt­ke od­lu­či­la po­kre­nu­ti pos­tu­pak ne­mo­guć­nost je pod­mi­re­nja dos­pje­lih re­gres­nih obve­za pre­ma fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma po os­no­vi ne­is­pla­će­nih mje­ni­ca Kon­zu­ma kao glav­nog duž­ni­ka. – S ob­zi­rom na to da Za­kon o iz­van­red­noj upra­vi nad druš­tvom Agro­kor i po­ve­za­nim druš­tvi­ma pre­dvi­đa na­mi­ru vje­rov­ni­ka u ro­ku od 12 do 15 mje­se­ci, is­pla­ta re­gres­nog du­ga pri­je tog ro­ka umjes­to glav­nog duž­ni­ka pred­stav­lja AWT-u ne­is­pu­nji­vu obve­zu. Ovaj pos­tu­pak omo­gu­ća­va AWT-u re­dov­no funk­ci­oni­ra­nje i ure­đe­nje od­no­sa s vje­rov­ni­ci­ma te za­šti­tu pos­lov­nih part­ne­ra, ku­pa­ca, do­bav­lja­ča i za­pos­le­nih. AWT ra­di pu­nim ka­pa­ci­te­tom i nas­tav­lja s pos­lo­va­njem s kup­ci­ma i do­bav­lja­či­ma kao i pri­je no­vo­nas­ta­le si­tu­aci­je – ka­žu u tvrt­ki. AWT je, na­ime, jed­na u ni­zu tvrt­ki ko­ja je ima­la pos­lo­va­nje s re­gres­nim mje­ni­ca­ma, či­je su obve­ze pre­ba­če­ne na do­bav­lja­če u tre­nut­ku ka­da se ban­ke ili fak­to­ring druš­tva ni­su mo­gla na­pla­ti­ti od Agro­ko­ra. (lik) •

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.