Ra­di­ofo­nij­ska pred­sta­va “Or­fej slu­ša ra­dio”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (h)•

U tvr­đa­vi Bo­kar u Du­brov­ni­ku Ka­za­li­šte Ma­ri­na Dr­ži­ća pre­mi­jer­no je pred­sta­vi­lo autor­ski pro­jekt Pav­li­ce Baj­sić Bra­zzo­du­ro “Or­fej slu­ša ra­dio”. – Ovo je nas­ta­vak mo­je ide­je spa­ja­nja ra­di­ja i ka­za­li­šta u ra­di­ofo­nij­ski te­atar. Za to je do­volj­no za­mis­li­ti ka­ko je pred­sta­vu i da­lje mo­gu­će slu­ša­ti sa­mo na ra­di­ju, a da vam bu­de za­nim­lji­va. Ov­dje je Or­fej pjes­nik i ko­mu­ni­ci­ra sa svi­je­tom pod­zem­lja kroz ši­fri­ra­ne po­ru­ke ko­je slu­ša na ra­di­ju u svom autu – rek­la je auto­ri­ca. Ulo­ge Or­fe­ja i Eu­ri­di­ke igra­ju Fra­no Ma­ško­vić i Ma­ri­ja Še­gvić.

Or­fe­ja i Eu­ri­di­ku igra­ju Fra­no Ma­ško­vić i Ma­ri­ja Še­gvić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.