Po­či­nje 57. Me­đu­na­rod­ni dje­čji fes­ti­val u Ši­be­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Ovo­go­diš­nji Me­đu­na­rod­ni dje­čji fes­ti­val, na ko­jem sa 140 pro­gra­ma nas­tu­pa­ju iz­vo­đa­či iz Hr­vat­ske i svi­je­ta, po­či­nje ve­če­ras u Ši­be­ni­ku, a tra­jat će do 1. sr­p­nja. Na 57. fes­ti­va­lu uz hr­vat­ske iz­vo­đa­če nas­tu­pit će umjet­ni­ci iz Sin­ga­pu­ra, Ru­si­je, Li­tve, Ita­li­je i Špa­njol­ske te tri­de­se­tak dru­gih ze­ma­lja. Na sve­ča­nom otvo­re­nju HNK Šibenik pred­sta­vit će “Bu­ra­ti­no” re­da­te­lji­ce Ni­ne Kle­flin, pred­sta­vu o hra­brom dje­ča­ku ko­ji po­sje­du­je ključ gra­da, ko­ja dje­cu uči da sa­mi dr­ži­mo sre­ću u svo­jim ru­ka­ma, naj­a­vi­li su or­ga­ni­za­to­ri pro­gra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.