Ro­nal­do bje­ži iz Špa­njol­ske!? A go­diš­nje za­ra­di 93 mi­li­ju­na $

Ro­nal­do­vu go­diš­nju pla­ću mo­gu si pri­ušti­ti Man­c­hes­ter Uni­ted, Man. City i PSG

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić ZAGREB

Špa­njol­ski po­rez­ni or­ga­ni ne­dav­no su op­tu­ži­li Re­alo­vu per­ja­ni­cu da je iz­me­đu 2011. i 2014. go­di­ne ošte­ti­la dr­ža­vu za 14,7 mi­li­ju­na eura

Ovo­ga pu­ta pa­ni­ka ve­za­na za Cris­ti­ana Ro­nal­da u Ma­dri­du ni­je nas­ta­la zbog ne­vje­ro­jat­ne po­nu­de Ki­ne­za od 180 mi­li­ju­na eura, na ko­ju slav­ni Por­tu­ga­lac ni­je ni trep­nuo, ne­go zbog po­uz­da­ne in­for­ma­ci­je da CR7 pod sva­ku ci­je­nu že­li po­bje­ći iz Špa­njol­ske, a raz­log je – pro­gon po­rez­nih vlas­ti. Na­ime, špa­njol­ski po­rez­ni or­ga­ni ne­dav­no su op­tu­ži­li Re­alo­vu per­ja­ni­cu da je iz­me­đu 2011. i 2014. go­di­ne ošte­ti­la dr­ža­vu za 14,7 mi­li­ju­na eura, na što se od­mah os­vr­nuo Ro­nal­dov od­vjet­nič­ki tim.

Ul­ti­ma­tum ve­li­ka­na

– To je za nas iz­ne­na­đe­nje i Cris­ti­ano sma­tra da je to ne­prav­da. Ni­je bi­lo ni­kak­ve uta­je pri­ho­da i po­re­za – ka­zao je je­dan od Ro­nal­do­vih od­vjet­ni­ka An­to­nio Lo­bo Xa­vi­er. Cris­ti­ano Ro­nal­do na­vod­no se

po­vje­rio naj­bli­žim pri­ja­te­lji­ma da mu je sada već pre­ki­pje­lo da ga se stav­lja na stup sra­ma i ka­ko mu ne pre­os­ta­je ni­šta dru­go ne­go – na­pus­ti­ti Špa­njol­sku. Za nje­gov ego, sli­ku vi­so­ko­mo­ral­nog i neo­ka­lja­nog spor­ta­ša, Su­per­ma­na u ko­pač­ka­ma, tak­va op­tuž­ba pot­pu­no je ne­pri­hvat­lji­va i on to vi­še ne že­li tr­pje­ti. To je, ka­žu do­bro in­for­mi­ra­ni Por­tu­gal­ci, već pri­op­ćio i pred­sjed­ni­ku klu­ba Flo­ren­ti­nu Pe­re­zu. Za­nim­lji­vo, na is­to­vje­tan na­čin, go­to­vo pa ul­ti­ma­tiv­no, pos­ta­vio se proš­le go­di­ne Ro­nal­dov ve­li­ki sport­ski su­par­nik Li­onel Me­ssi, ko­ji je za­jed­no s ocem u Špa­njol­skoj uvjet­no osu­đen na 21 mje­sec za­tvo­ra, ta­ko­đer zbog uta­je po­re­za. Iz Me­ssi­je­vih kru­go­va ta­da je pro­cu­ri­lo nje­go­vo ogor­če­nje pre­su­dom, tvr­dio je da špa­njol­sko pra­vo­su­đe ima se­lek­ti­van pris­tup u is­tra­ga­ma u pos­lo­va­nju no­go­me­ta­ša pa češ­lja pos­lov­ne knji­ge sa­mo no­go­me­ta­ša Bar­ce­lo­ne, me­đu os­ta­lim Mac­he­ra­na i Neyma­ra.

I Me­ssi že­li iz Špa­njol­ske

Me­ssi je ta­ko­đer naj­a­vio da raz­miš­lja o od­la­sku iz Špa­njol­ske u ne­ku dru­gu, mir­ni­ju pos­lov­nu oazu, no u me­đu­vre­me­nu je ipak re­te­ri­rao i os­tao vje­ran Bar­ce­lo­ni. A što ako 32-go­diš­nji Ro­nal­do bu­de upor­ni­ji od Me­ssi­ja i do­is­ta us­tra­je na od­la­sku? Ko­li­ki bi to bio “red ve­li­či­na” za even­tu­al­no­ga no­vog pos­lo­dav­ca? Po­gle­daj­te sa­mo ovaj po­da­tak: pre­ma For­be­su, Cris­ti­ano Ro­nal­do u pro­tek­loj je se­zo­ni za­ra­dio čak 93 mi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra, što ga či­ni naj­bo­lje pla­će­nim spor­ta­šem svi­je­ta. Od te svo­te čak 58 mi­li­ju­na do­la­ra osi­gu­ra­la mu je pla­ća u Re­al Ma­dri­du te bo­nu­si u ko­je su ura­ču­na­ti broj nas­tu­pa i tro­fe­ja, a zna se da je ovo bi­la Ro­nal­do­va re­zul­tat­ski naj­plod­ni­ja go­di­na u ka­ri­je­ri, s osvo­je­nim nas­lo­vi­ma Špa­njol­ske i Eu­ro­pe. Ako vam se ove svo­te či­ne pre­ve­li­kim za­lo­ga­ji­ma za bi­lo ko­ji dru­gi klub osim Re­al Ma­dri­da, la­ko bis­te mo­gli upas­ti u zam­ku. Na­ime, Man­c­hes­ter Uni­ted, Man­c­hes­ter City i Pa­ris SG u sva­kom su tre­nut­ku sprem­ni kre­nu­ti u ovaj gran­di­oz­ni pro­jekt, jer to ni­je sa­mo stvar kup­nje naj­bo­ljeg igra­ča svi­je­ta, ne­go i pres­ti­ža na tr­ži­štu, imi­dža klu­ba i nje­go­ve glo­bal­ne eks­pan­zi­je. Onaj tko ku­pi Ro­nal­da odjed­nom pos­ta­je naj­ve­ći na svi­je­tu. Cris­ti­ano Ro­nal­do u Re­alu je od 2009. go­di­ne, a kra­jem proš­le pro­du­ljio je ugo­vor do 2021. go­di­ne. U Re­alu je pos­tao naj­bo­lji stri­je­lac klu­ba u po­vi­jes­ti, osvo­jio je 11 tro­fe­ja i tri Zlat­ne lop­te (jed­nu ima iz raz­dob­lja kad je bio u Man­c­hes­te­ru), a na pu­tu je još jed­na... I dok Špa­njol­ci i Por­tu­gal­ci bub­nja­ju o Ro­nal­do­vu bi­je­gu s Pi­re­ne­ja, CR7 na­la­zi se u Ru­si­ji, s re­pre­zen­ta­ci­jom Por­tu­ga­la, hva­ta­ju­ći za­let pre­ma Ku­pu kon­fe­de­ra­ci­ja ko­ji po­či­nje ovo­ga vi­ken­da. Na­tje­ca­nje je to ko­je ni­ka­da ni­su osvo­ji­le no­go­met­ne ve­le­si­le po­put Nje­mač­ke, Ita­li­je ili Špa­njol­ske, ni­ti ve­li­ki igra­či po­put Ini­es­te, Buf­fo­na, Pir­la ili Li­one­la Me­ssi­ja. A čim osje­ti da Me­ssi ne­što ne­ma, Ro­nal­do gri­ze ja­če ne­go ika­da.

Pr­vi por­tu­gal­ski nas­tup

– Ovo nam je pr­vi nas­tup na ovom na­tje­ca­nju i svi­ma nam je dra­go što ga mo­že­mo uvr­sti­ti u ži­vo­to­pis. Na­rav­no da nam je san osvo­ji­ti Kup kon­fe­de­ra­ci­ja, ia­ko je to te­ška za­da­ća s ob­zi­rom na sna­gu kon­ku­re­na­ta – ka­zao je Ro­nal­do uoči po­čet­ka na­tje­ca­nja u Ru­si­ji, svo­je­vr­s­ne pre­di­gre SP-a. Cris­ti­ano ima 139 nas­tu­pa za Por­tu­gal, a pos­ti­gao je 73 po­got­ka, po če­mu je uvjer­lji­vo naj­bo­lji stri­je­lac re­pre­zen­ta­ci­je. Dru­go­pla­si­ra­ni Pa­ule­ta ima “sa­mo” 47 po­go­da­ka. Europ­ski no­go­met­ni pr­va­ci Por­tu­gal­ci otva­ra­ju na­tje­ca­nje pro­tiv Mek­si­ka­na­ca i dru­gi su fa­vo­ri­ti tur­ni­ra, iza svjet­skih pr­va­ka Ni­je­ma­ca, ko­ji u po­ne­dje­ljak igra­ju pro­tiv Aus­tra­la­ca.

Por­tu­ga­lac je u Ru­si­ji gdje pre­dvo­di svo­ju re­pre­zen­ta­ci­ju na Ku­pu kon­fe­de­ra­ci­ja U proš­loj se­zo­ni upri­ho­do­vao je 58 mi­li­ju­na do­la­ra sa­mo od pla­će i bo­nu­sa u Re­alu

Ro­nal­do­vu pla­ću mo­gu si pri­ušti­ti Man. Uni­ted, Man. City i PSG

Za na­tje­ca­nje u Ru­si­ji Ro­nal­du su iz­ra­di­li po­seb­ne ko­pač­ke u por­tu­gal­skim bo­ja­ma CR7 Mer­cu­ri­al Cam­pe­oes

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.