Čo­lak dva­put zlat­ni na EP-u uz no­vi svjet­ski re­kord

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Hr­vat­ski ro­ni­lac na dah Goran Čo­lak na CMAS Europ­skom ba­zen­skom pr­vens­tvu ko­je se odr­ža­va u Ca­gli­ari­ju pos­ta­vio je svjet­ski re­kord i osvo­jio dvi­je zlat­ne me­da­lje, i to u dis­ci­pli­na­ma di­na­mi­ka bez pe­ra­ja te u dis­ci­pli­ni sta­ti­ka. Pr­vog da­na u dis­ci­pli­ni di­na­mi­ka bez pe­ra­ja Čo­lak je pos­ta­vio svjet­ski re­kord s re­zul­ta­tom 205,97 metara. Dru­gi je u toj dis­ci­pli­ni bio još je­dan Hr­vat Va­nja Pe­leš s re­zul­ta­tom 194,56 metara. U žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji naj­bo­lji re­zul­tat od hr­vat­skih pred­stav­ni­ka ima­la je Li­di­ja Li­jić Vu­lić ko­ja je s re­zul­ta­tom od 138,61 m za­uze­la šes­to mjes­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.