War­ri­or­su Gre­enu nas­lov pr­va­ka, a LeBro­nu in­ter­net

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Na­kon ne­smi­lje­nih okr­ša­ja na par­ke­tu, dvo­ji­ca igra­ča NBA fi­na­lis­ta nas­ta­vi­la su se nad­mu­dri­va­ti na druš­tve­nim mre­ža­ma

Prem­da je na­tje­ca­nje za nas­lov pr­va­ka NBA li­ge za­vr­še­no u no­ći na uto­rak, fi­nal­ni niz su na druš­tve­nim mre­ža­ma pro­du­lji­li kril­ni cen­tar pr­va­ka War­ri­or­sa Draymond Gre­en i kri­lo Cav­sa LeBron Ja­mes. Pri­sje­tiv­ši se da je iz klup­skog zra­ko­plo­va LeBron Ja­mes u Cle­ve­lan­du iz­i­šao u ma­ji­ci “Ul­ti­ma­te War­ri­or”, da­ju­ći do zna­nja “Rat­ni­ci­ma” iz Oak­lan­da da je on pra­vi “Rat­nik”, Gre­en je je­dva do­če­kao pri­li­ku da uz­vra­ti naj­bo­ljem igra­ču li­ge. Ta­ko se taj in­ci­dent­ni ko­šar­kaš na pa­ra­di War­ri­or­sa po­ja­vio u ma­ji­ci s nat­pi­som “Qu­ic­kie”, što bi tre­ba­lo su­ge­ri­ra­ti da su “Rat­ni­ci” po­sao u fi­na­lu oba­vi­li vr­lo br­zo (4-1), ali taj iz­raz i ja­ko pod­sje­ća na ime dvo­ra­ne Cav­sa, a to je Qu­ic­ken Lo­ans. No, LeBron Ja­mes ni­je se dao nad­mu­dri­ti pa je na Twit­te­ru od­mah od­go­vo­rio Gre­enu pi­ta­njem: “Zar ti je ona to do­is­ta rek­la?” LeBron je ti­me alu­di­rao na to da se iz­raz “qu­ic­kie” ko­ris­ti i za br­zi seks. Ina­če, Draymond i LeBron su pri­ja­te­lji, a ti­me su sa­mo do­ka­za­li da je NBA li­ga naj­za­nim­lji­vi­ja ame­rič­ka li­ga na druš­tve­nim mre­ža­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.