Jes­te li zna­li

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Na zdrav­s­tve­ne pro­ble­me uka­zu­je i ras­pu­ca­ni je­zik. Po­ma­lo ne­ugod­na, ali ne i ne­uobi­ča­je­na po­ja­va jest dla­kav je­zik. Po­s­lje­di­ca je to pre­tje­ra­nog ras­ta uobi­ča­je­nih iz­ras­li­na na je­zi­ku do ko­jih do­la­zi na­kon groz­ni­ca, ku­ra an­ti­bi­oti­ci­ma ili pre­tje­ra­ne upo­ra­be vo­di­ca za us­ta ko­je sa­dr­že pe­rok­sid. Cr­ve­ni­lo je­zi­ka mo­že uka­za­ti na ne­dos­ta­tak vi­ta­mi­na, a gla­dak, bli­jed je­zik mo­že bi­ti po­s­lje­di­ca ne­dos­tat­ka že­lje­za. (“Ima­ju li mač­ke pu­pak?” Nak­la­da Lje­vak)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.