Vi­ce­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Raz­go­va­ra­ju dva pi­jan­ca: - Če­ga bi se lak­še odre­kao: vi­na ili že­na? - Ovis­no o go­di­štu. ... Že­na is­pra­ća mu­ža na pe­ca­nje -Ako ša­ran bu­de skup, uz­mi on­da smu­đa ili štu­ku ! ... Go­vo­ri uči­te­lji­ca: -Spo­ro pi­še­te,spo­ro zbra­ja­te, spo­ro mis­li­te... Ima li ne­što što ra­di­te br­zo? -Br­zo se umo­ri­mo -ka­že Ivi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.