Gos­po­da Glem­ba­je­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Naj­slav­ni­je dram­sko dje­lo Mi­ros­la­va Kr­le­že do­ži­vje­lo je svo­ju ba­let­nu ina­či­cu na oda­bra­nu glaz­bu Ludwi­ga van Be­et­ho­ve­na i Ser­ge­ja Rah­ma­nji­no­va. Pri­je poz­na­tih do­ga­đa­ja ko­ji kul­mi­ni­ra­ju na pros­la­vi ju­bi­le­ja Ban­ke Glem­bay Ltd., doz­na­je­mo mno­ge po­je­di­nos­ti iz ži­vo­ta poz­na­tih li­ko­va ko­je su do­ve­le do pot­pu­nog slo­ma jed­ne agra­mer­ske pa­tri­cij­ske obi­te­lji. Kad se u pa­la­či sta­ro­ga Glem­ba­ja, oca obi­te­lji, oku­pi­la ci­je­la pre­os­ta­la obi­telj pos­li­je du­ge stan­ke, pos­ta­lo je jas­no ka­ko sa­mo tan­ka li­ni­ja di­je­li ushit od ka­tas­tro­fe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.