Mo­žeš li i da­lje čis­te sa­vjes­ti obu­ći sve­ti dres, ka­pe­ta­ne?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin - (Lu­ka Ca­par)

Da je ve­li­ki no­go­me­taš, Lu­ka Mo­drić ne­bro­je­no je pu­ta do­ka­zao. S njim i bez nje­ga ni­je is­ta igra ni ma­drid­skog Re­ala ni hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Pri­je ne­ko­li­ko da­na, Lu­ka je tre­bao po­t­vr­di­ti i da je ve­li­ki čo­vjek, oso­ba ko­ja dr­ži do svo­je ri­je­či, oso­ba ko­joj su čast i obraz is­pred nov­ca i in­te­re­sa. No na osječ­koj pra­vo­sud­noj tri­bi­ni Mo­drić je za­bo­ra­vio tre­nut­ke ka­da je na štan­gi pu­nog mak­si­mir­skog sje­ve­ra 10. svib­nja 2008. vo­dio na­vi­ja­nje nje­mu u čast, na­kon po­s­ljed­nje utak­mi­ce ko­ju je odi­grao u pla­vom dre­su u ko­ji se kleo. Za­bo­ra­vio je i skan­di­ra­nje koc­kas­tih tri­bi­na ka­da je obu­kao hr­vat­ski dres i sta­vio ka­pe­tan­sku tra­ku na ru­ku. Za­bo­ra­vio je Lu­ka i da­tum ka­da je pr­vi put igrao u sve­tom dre­su. U osječ­koj sud­ni­ci Mo­drić je re­kao sud­bo­nos­no “da” Zdrav­ku Ma­mi­ću, no is­to­dob­no je do­bio jed­no ve­li­ko “NE” di­ljem Hr­vat­ske, od nje­go­va Za­dra pa sve do Mos­ta­ra. Bi­lo je u na­šoj po­vi­jes­ti pu­no ve­li­kih no­go­me­ta­ša, no ma­lo je ve­li­kih lju­di. Spa­vaš li mir­no, ka­pe­ta­ne?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.