Bor­ba pro­tiv sve ra­ši­re­ni­jeg kom­pju­tor­skog kri­mi­na­la

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin -

Hr­vat­sko kaz­ne­no za­ko­no­dav­s­tvo ne sa­dr­ži član­ke na os­no­vi ko­jih bi se mo­gla pro­ce­su­ira­ti kaz­ne­na dje­la “hac­kin­ga”, pi­ra­ti­za­ci­je sof­twa­rea, “phre­akin­ga”, zlo­po­ra­be mo­bil­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja, iz­ra­de vi­rus­nih pro­gra­ma ili ucje­ne pre­ko in­for­ma­tič­kih mre­ža. Upra­vo je za­to Sa­bor­skom od­bo­ru za za­ko­no­dav­s­tvo pred­lo­že­no usva­ja­nje dva no­va član­ka kaz­ne­nog za­ko­na, uz pos­to­je­će ko­ji su se ko­ris­ti­li u do­sa­daš­njim pro­ce­su­ira­nji­ma kom­pju­ter­skog kri­mi­na­la. No­vi bi član­ci po­dra­zu­mi­je­va­li ošte­će­nje tu­đih po­da­ta­ka i neo­v­la­šten pris­tup, mi­je­nja­nje i bri­sa­nje po­da­ta­ka te neo­v­la­šte­no pris­lu­ški­va­nje. (bo) Arhiva Ve­čer­njeg lis­ta

Pla­ni­ra se i os­ni­va­nje po­seb­nog odje­la pri Sek­to­ru kri­mi­na­lis­tič­ke po­li­ci­je ko­ji bi se ba­vio suz­bi­ja­njem kom­pju­tor­skog kri­mi­na­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.