ĐURO LUBURA Ka­ko jed­nim pos­tom na Fa­ce­bo­oku gra­đa­ni­ma ušte­dje­ti ti­su­će ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin - Pi­še Zo­ran Vi­tas

Sjaj­na je bi­la vi­jest da se uki­da ro­aming! No kao i obič­no, ne ve­se­li­mo se pre­ra­no. Sre­ćom, ka­da su u pi­ta­nju te­le­kom ope­ra­to­ri, ima­mo Đu­ru Lu­bu­ru, pa­met­no­ga gos­pa­ra ko­ji je jed­nim pos­tom na Fa­ce­bo­oku gra­đa­ne upo­zo­rio na raz­li­ke iz­me­đu ro­amin­ga i me­đu­na­rod­nog po­zi­va. I ušte­dio im ti­su­će ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.