DOMAGOJ NOVOKMET Od­lič­na lek­ci­ja iz pred­me­ta ka­ko sam se­bi za­bi­ti auto­gol iz pe­na­la

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin -

“Otvo­re­no” se ovaj tje­dan ba­vi­lo su­đe­njem Ma­mi­ću. U ko­jem je, pri­rod­no, važ­na ulo­ga USKOK-a. Či­jeg pred­stav­ni­ka Novokmet ni­je po­zvao. Pa je smi­je­njen. Ne po­što­va­ti iona­ko odav­no sro­za­ne stan­dar­de jav­ne te­le­vi­zi­je uobi­ča­je­na je stvar. Sve to mi pret­plat­ni­ci pla­ća­mo...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.