ANA STOJIĆ DEBAN Mjes­to gdje se pla­ća­ju svi ra­ču­ni valj­da ne­ka­ko tre­ba i osi­gu­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin -

Ovo stvar­no ni­ko­me ni­je jas­no. Na­kon što je pri­je šest mje­se­ci op­ljač­ka­na pos­lov­ni­ca Za­gre­bač­kog hol­din­ga u Vu­ko­var­skoj, (ne)dje­lo je ovaj tje­dan po­nov­lje­no. Od­ne­se­no je ta­da go­to­vo mi­li­jun ku­na, tko zna ko­li­ko sada. A vi­de­onad­zor, ko­je­ga on­dje ne­ma, sto­ji sa­mo ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.