Ma­te­ri­jal i bo­ju bi­raj­te pre­ma svo­jim ži­vot­nim na­vi­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

1. Ako vaš dnev­ni bo­ra­vak ni­je sku­čen, od­lu­či­te se za udob­nu sje­de­ću gar­ni­tu­ru s pu­no jas­tu­ka. Po­igraj­te se jas­tu­ci­ma u raz­li­či­tim ve­li­či­na­ma i bo­ja­ma ko­ji­ma će­te stil­ski i ko­lo­rit­no po­ve­za­ti os­ta­le ele­men­te u pros­to­ru.

2. Do­bro je zna­ti da mo­del sofe sa skri­ve­nim no­ga­ma mo­že stvo­ri­ti osje­ćaj za­tr­pa­nos­ti, po­go­to­vo ako je ri­ječ o ma­lim pros­to­ri­ma. Že­li­te li pos­ti­ći do­jam ras­te­re­će­nos­ti i la­ko­će u pros­to­ru, od­lu­či­te se za so­fu s vid­lji­vim po­vi­še­nim no­ga­ma.

3. Vr­lo je važ­no ima­ti na umu pri oda­bi­ru sofe da se tek­s­til­na pre­s­vla­ka mo­že ski­da­ti i pra­ti u pe­ri­li­ci rub­lja. Ovo je po­seb­no važ­no ako ima­te ma­lu dje­cu i kuć­ne lju­bim­ce.

4. Ako vo­li­te uzor­ke na tka­ni­na­ma, slo­bod­no se od­lu­či­te za onaj ko­ji vam se svi­đa. Pa­zi­te sa­mo da uzo­rak stil­ski od­go­va­ra va­šem in­te­ri­je­ru i da ni­je pre­na­met­ljiv.

5. Sofe ko­je ima­ju pros­tor za spre­ma­nje stva­ri od­lič­no su rje­še­nje za ma­le pros­to­re. Sto­ga, do­bro je ima­ti i tu op­ci­ju na umu pri nji­ho­vu oda­bi­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.