Ho­ću li se vra­ti­ti? Ni­kad ne re­ci ni­kad!

Ha­san­be­go­vić pu­še u svo­je sit­ne osob­ne in­te­re­se jer se na­da da bi na pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma osvo­jio par gla­so­va tom svo­jom jef­ti­nom po­li­tič­kom de­ma­go­gi­jom

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

HO­ĆU LI SE VRA­TI­TI? NI­KAD NE RE­CI NI­KAD! Od­lu­ku o pov­la­če­nju do­nio sam za­to što pred so­bom imam sud­ski pro­ces. Ni­sam htio da­ti taj gušt pro­tiv­ni­ci­ma da na­šte­te uz­laz­noj pu­ta­nji HDZ-a na dr­žav­noj ra­zi­ni. Jer na lo­kal­noj bih po­bi­je­dio u pr­vom kru­gu

Biv­ši gra­do­na­čel­nik Za­dra Božidar Kalmeta stras­tve­ni je vo­zač mo­to­ra: obo­ža­va bi­ti na dva ko­ta­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.