Vri­je­me je da SDP pres­ta­ne glu­mi­ti da je ve­li­ka i ja­ka stran­ka

... da je ve­li­ka i ja­ka stran­ka. Ni­smo ni ve­li­ki ni ja­ki i mo­ra­mo se po­nov­no po­če­ti gra­di­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Raz­go­va­ra­la: PETRA MARETIĆ ŽONJA Sni­mio: JURICA GALOIĆ/PIXSELL

SIva­nom Ra­ča­nom, si­nom pr­vog pred­sjed­ni­ka SDP-a Ivi­ce Ra­ča­na i čla­nom stran­ke, raz­go­va­ra­li smo na­kon što su ne­ki ugled­ni čla­no­vi SDP-a za­tra­ži­li smje­nu sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Da­vo­ra Ber­nar­di­ća.

Što se do­ga­đa sa SDP-om?

SDP mo­ra pres­ta­ti glu­mi­ti da je ve­li­ka i ja­ka stran­ka. Glu­mu tre­ba za­mi­je­ni­ti ra­dom i po­nov­nom grad­njom ve­li­ke i ja­ke stran­ke.

Je li to mo­gu­će s Da­vo­rom Ber­nar­di­ćem na če­lu SDP-a?

On ima man­dat da to na­pra­vi. Se­dam mje­se­ci, ko­li­ko je na če­lu stran­ke, ni­je pot­pu­no re­le­vant­no raz­dob­lje da bi­smo ga ocje­nji­va­li. Ve­ći je pro­blem što je i sam kriv što je stran­ka u si­tu­aci­ji u ko­joj se na­la­zi jer je du­go ob­na­šao vi­so­ke stra­nač­ke duž­nos­ti. To sma­nju­je šan­se da upra­vo on bu­de oso­ba ko­ja će SDP po­nov­no na­pra­vi­ti ja­kim, ali man­dat i pri­li­ku ima.

Mo­že li se to ka­da ima­te ja­ku opor­bu u stan­ci i ka­da ste na me­ti kri­ti­ka?

Ni­sam si­gu­ran da pos­to­ji opor­ba u stran­ci. Ono što pos­to­ji jest ve­li­ka ko­li­či­na ne­za­do­volj­stva. Da bi ne­što bi­lo opor­ba, mo­ra bi­ti de­fi­ni­ra­no kroz to što ta opor­ba tra­ži, što ta opor­ba zas­tu­pa, pred­stav­lja, ili što že­li pro­mi­je­ni­ti… To­ga u SDP-u ne­ma, ba­rem u smis­lu sa­dr­žaj­ne opor­be. Go­to­vo se sve ne­za­do­volj­stvo svo­di na ka­drov­ska rje­še­nja, su­prot­stav­lja­nje po­je­din­ci­ma ili sku­pi­na­ma

Ber­nar­dić je i sam kriv što je stran­ka u si­tu­aci­ji u ko­joj jest jer je du­go ob­na­šao vi­so­ke stra­nač­ke duž­nos­ti Ne­za­do­volj­ni­ci „pe­ru“se­be jer, ka­da su ob­na­ša­li naj­ve­će funk­ci­je, ni­su rek­li go­to­vo ni­šta

ko­je su pre­uze­le duž­nos­ti i po to­me se di­je­le na na­še i nji­ho­ve lo­gi­kom da će na­ši osi­gu­ra­ti pro­bi­tak, na­pre­do­va­nje ili funk­ci­je na­ši­ma, a nji­ho­vi ne­će. Pos­ta­lo je ne­važ­no unu­tar stran­ke tko što zas­tu­pa, za što se za­la­že, što zna ili mo­že jer se na funk­ci­je do­la­zi gru­pi­ra­njem, od­nos­no ša­la­bah­ter-de­mo­kra­ci­jom. To je kli­jen­te­li­zam ko­ji ubi­ja mo­ti­va­ci­ju i one­mo­gu­ća­va kva­li­tet­nu bor­bu za po­vje­re­nje bi­ra­ča. Jav­nost to vi­di i kri­ti­ke su lo­gič­na po­s­lje­di­ca. SDP-ov pr­vi ko­rak mo­ra bi­ti rje­ša­va­nje unu­tar­njih pro­ble­ma u us­troj­stvu i ra­du stran­ke ka­ko bi se­be mo­gao po­nov­no gra­di­ti kao al­ter­na­ti­vu, ne sa­mo HDZ-u, ne­go kao al­ter­na­ti­vu ko­ja u Hr­vat­skoj mo­že ra­di­ti pro­mje­ne ko­je su po­treb­ne.

Što bi to, kon­kret­no, Ber­nar­dić tre­bao na­pra­vi­ti da stran­ka kre­ne u tom smje­ru?

SDP je u pret­hod­nom raz­dob­lju ču­vao pros­tor osob­nih i grup­nih slo­bo­da, ljud­skih pra­va i to tre­ba nas­ta­vi­ti i da­lje. To je do­bro. Ni­je do­bro što se ni­je do­volj­no ba­vio, iako je bi­lo po­ku­ša­ja, ni­zom no­vih druš­tve­nih pro­ble­ma ko­ji pri­pa­da­ju so­ci­jal­de­mo­krat­skom spek­tru. Po­čev­ši od mla­dih ko­ji se is­e­lja­va­ju jer ne­ma­ju pos­la, od blo­ki­ra­nih ko­ji ne mo­gu ži­vje­ti, stva­ra­ti i pri­do­no­si­ti druš­tvu do ovr­še­nih ko­ji su iz­gu­bi­li svo­ju imo­vi­nu na li­hvar­skim kre­di­ti­ma bez ob­zi­ra na to je­su li sa­mi kri­vi ili ni­su. Tu je pros­tor gdje se SDP mo­ra i mo­že ra­zvi­ja­ti. Mo­ra se ra­di­ka­li­zi­ra­ti kroz druš­tve­ni ak­ti­vi­zam u bor­bi za sve druš­tve­ne sku­pi­ne ko­je se ne mo­gu bo­ri­ti sa­me za se­be, ko­je su sla­bi­je, bi­lo u od­no­su pre­ma dr­ža­vi bi­lo u od­no­su na dru­ge po­li­tič­ke sna­ge ko­je čak i za­go­va­ra­ju tak­vo sta­nje.

Re­zul­ta­ti lo­kal­nih iz­bo­ra za SDP po­raz­ni su. No tko je naj­ve­ći kri­vac?

Ni­su po­raz­ni, ali ni­su ni po­ka­za­telj do­brog tren­da. Na­rav­no da je uvi­jek ak­tu­al­no vod­stvo i kri­vo i od­go­vor­no, ali re­zul­tat je ipak po­s­lje­di­ca ra­da u du­žem pe­ri­odu. Ako je Da­vor Ber­nar­dić loš iz­bor za pred­sjed­ni­ka stran­ke, on­da je loš iz­bor za­to što je bio dio vod­stva i u pret­hod­nom pe­ri­odu. Ni­je ga ko­rek­t­no kri­vi­ti za pet mje­se­ci vo­đe­nja stran­ke do lo­kal­nih iz­bo­ra.

A u Za­gre­bu, u ko­jem je pad SDP-a go­lem?

Tu je naj­od­go­vor­ni­ji. Bio je pred­sjed­nik SDP-a u Za­gre­bu kroz dva cik­lu­sa lo­kal­nih iz­bo­ra, a stje­ca­jem okol­nos­ti ni­jed­nom ni­je bio kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka. Po­gri­je­šio je što ni­je na­pus­tio Za­greb čim je pos­tao pred­sjed­nik stran­ke i sa­da si je zbog re­zul­ta­ta sam osi­gu­rao ve­će kri­ti­ke i ne­za­do­volj­stvo.

Od sim­pa­ti­ze­ra SDP-a mo­že se ču­ti stav da ne­će gla­sa­ti za SDP zbog Ber­nar­di­ća. Mo­že li ne­ka stran­ka bi­ti ja­ka bez ja­kog li­de­ra?

Svjes­tan sam tih gla­so­va iz jav­nos­ti. U Hr­vat­skoj, s pos­to­je­ćim po­li­tič­kim i iz­bor­nim sus­ta­vom, ja­ka stran­ka sa sla­bim li­de­rom ni­je mo­gu­ća, ali to ne zna­či da SDP ne mo­že na­ći put u ko­jem će i Da­vor Ber­nar­dić bi­ti dio iz­grad­nje no­vog ja­kog SDP-a.

Mi­ran­do Mr­sić po­zvao ga je da od­stu­pi i se­be po­nu­dio kao op­ci­ju za no­vog še­fa, a da bi bi­lo naj­bo­lje da ode sam, po­ru­či­li su mu i Mi­lan­ka Opa­čić i Ivan Kla­rin. Ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

U sva­kom iz­bor­nom cik­lu­su mo­raš bi­ti jak, u naj­bo­ljoj for­mi i spo­so­ban po­bi­je­di­ti on­da ka­da su iz­bo­ri, a iz­bo­ra za pred­sjed­ni­ka stran­ke u ovom tre­nut­ku ne­ma. Pro­s­vjed­nog je kan­di­di­ra­nja bi­lo i pri­je u SDP-u. Sje­ti­te se Zlat­ka Ko­ma­di­ne. U sa­daš­njim is­tu­pi­ma vi­dim dvi­je stva­ri. Vi­dim nji­ho­vo uvje­re­nje u to što go­vo­re, što mis­le i u skla­du s či­me se i po­na­ša­ju, ali sma­tram ka­ko svo­jim is­tu­pi­ma is­to­dob­no „pe­ru“i sa­mi se­be jer u pret­hod­nom, ka­da su ob­na­ša­li naj­ve­će funk­ci­je, ni­su rek­li go­to­vo ni­šta.

Dio čla­no­va stran­ke vje­ru­je da je mo­gu­će na­ći pet žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja SDP-a, a ko­je bi za­tra­ži­le iz­van­red­nu stra­nač­ku ko­nven­ci­ju. Je li ne­za­do­volj­stvo to­li­ko da je i to mo­gu­će?

Sve je mo­gu­će, ali ta­kav pre­vrat, bio us­pje­šan ili ne­us­pje­šan, te­ško mo­že po­mo­ći stva­ra­nju bo­ljeg SDP-a. U no­vi­joj hr­vat­skoj po­vi­jes­ti tak­vi su pre­vra­ti, iz­van­red­ne ko­nven­ci­je i slič­no stran­ke ko­je su ih proš­le odve­li u nes­ta­ja­nje.

Ber­nar­dić je po­zvao sve iz­ba­če­ne na­trag u stran­ku. Vra­ti­la se Alek­san­dra Ko­la­rić. Poz­drav­lja­te li to?

Po­ziv je do­bar u kon­tek­s­tu okup­lja­nja. Is­klju­če­nje Alek­san­dre Ko­la­rić iz SDP-a uči­nje­no je ola­ko, bez do­volj­no pro­miš­lja­nja. Me­đu­tim, nje­zi­no gra­đe­nje po­zi­ci­je na kri­ti­ci, pa i ga­đe­nju SDP-a stvo­ri­lo je ot­po­re pre­ma njoj kod mno­gih u stran­ci. Tre­ba na­ći na­či­ne ka­ko in­te­gri­ra­ti u rad stran­ke sve ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni po­mo­ći, a za to je po­treb­no pro­miš­lja­nje i stva­ra­nje mo­de­la uklju­či­va­nja. De­kret sam po se­bi ni­je do­vo­ljan.

Ne zna se ko­li­ko su pro­miš­lja­li u HNS-u, ali du­go­go­diš­nji part­ner SDP-a oti­šao je u Vla­du s HDZ-om. Je li to za vas po­li­tič­ka pros­ti­tu­ci­ja, ka­ko ka­že Bo­žo Pe­trov, ili ne­što pot­pu­no nor­mal­no, ka­ko ka­že pre­mi­jer Plen­ko­vić?

Pros­ti­tu­ci­ja je tu do­bar ko­lok­vi­jal­ni iz­raz i ona u Hr­vat­skoj, iako ni­je le­gal­na, u po­li­ti­ci je le­gi­tim­na, a je­di­ni po­rez na nju pla­ća­ju gra­đa­ni. Sve je to po­s­lje­di­ca iz­bor­nog i po­li­tič­kog sus­ta­va ka­kav ima­mo i ko­ji se mo­ra mi­je­nja­ti. Ne smi­je­mo i da­lje ima­ti de­mo­kra­ci­ju s ima­gi­nar­nim stra­nač­kim lis­ta­ma na ko­ji­ma se kan­di­da­ti skri­va­ju, a gra­đa­ni ne zna­ju tko ih zas­tu­pa. Ni­je čud­no da zas­tup­ni­ci mi­je­nja­ju stran­ke i op­ci­je ka­ko god že­le. Sus­tav im omo­gu­ća­va da pri­je iz­bo­ra pot­pi­šu da ne­će ko­ali­ra­ti sa su­prot­nom op­ci­jom, a na­kon iz­bo­ra ra­de što že­le.

Ka­kav vi iz­bor­ni sus­tav za­go­va­ra­te?

Tre­ba ići na mje­šo­vi­ti sus­tav. Hr­vat­sku po­di­je­li­ti na 76 iz­bor­nih je­di­ni­ca i u sva­koj bi­ra­ti jed­nog zas­tup­ni­ka, a u ci­je­loj dr­ža­vi, kao jed­noj iz­bor­noj je­di­ni­ci, za­dr­ža­ti par­ti­to­krat­nu stra­nač­ku lis­tu s 25 ime­na i ta­ko do­bi­ti par­la­ment sa 101 zas­tup­ni­kom. Uz to tre­ba za­bra­ni­ti pre­diz­bor­ne ko­ali­ci­je, ali i uves­ti no­vi dom Sa­bo­ra, re­ci­mo Se­nat za pred­stav­ni­ke ma­nji­na, di­jas­po­re...

Što je s iz­bo­rom pred­sjed­ni­ka?

Ako že­li­mo ra­zvi­ja­ti par­la­men­tar­nu de­mo­kra­ci­ju, on­da iz­ra­van iz­bor pred­sjed­ni­ka tre­ba uki­nu­ti.

Već se kal­ku­li­ra i s ne­kim ime­ni­ma kao po­ten­ci­jal­nim kan­di­da­ti­ma za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. U SDP-u ne­ki otvo­re­no za­go­va­ra­ju Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, a za­nim­lji­vo je da ni Ivo Jo­si­po­vić ni­je od­ba­cio mo­guć­nost da se on opet kan­di­di­ra. Ima­ju li šan­se?

Sa SDP-om ka­kav je u ovom tre­nut­ku nit­ko ne­ma šan­se. Me­đu­tim, ako SDP us­pi­je pro­na­ći no­vi put, a do pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra ima do­volj­no vre­me­na, sva­ki će kan­di­dat SDP-a ima­ti šan­su. Vi­dim vi­še po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta od Mi­la­no­vi­ća i Jo­si­po­vi­ća. Tu su i Zlat­ko Ko­ma­di­na, To­ni­no Pi­cu­la. I ni­su je­di­ni.

I ko­me da­je­te naj­ve­ću šan­su od na­bro­je­nih?

To je čis­to ga­ta­nje. Ali ve­ću šan­su imat će kan­di­dat SDP-a ko­ji bu­de naj­ma­nje mo­ti­vi­rao pro­tiv­ni­ka. U tom kon­tek­s­tu, u ovom tre­nut­ku, Zo­ran Milanović ima naj­ma­nje šan­se jer će do­bi­ti naj­ve­ću podršku na lje­vi­ci, ali is­to ta­ko, pro­tiv se­be će na bi­ra­li­šta iz­vu­ći sve što mo­že.

Ka­ko gle­da­te na ka­pi­tal An­ke Mrak-Ta­ri­taš? Ni­je do­bi­la Za­greb, ali ni­je ni nes­lav­no iz­gu­bi­la?

Pros­tor pos­to­ji, ali ni­sam op­ti­mist da Mrak-Ta­ri­taš na du­ži pe­ri­od mo­že uči­ni­ti ne­što oz­bilj­ni­je. Ona sa­da ima i te­ret biv­še mi­nis­tri­ce i biv­še kan­di­dat­ki­nje za gra­do­na­čel­ni­cu. A ži­vi­mo u vre­me­nu u ko­jem je jav­nost sve želj­ni­ja br­zih rje­še­nja i no­vih li­ca. Ta­ko da ni­sam op­ti­mist, iako mis­lim da je Mrak-Ta­ri­taš po­zi­tiv­na po­ja­va na po­li­tič­koj sce­ni zad­njih go­di­na.

A ka­ko gle­da­te na po­ja­vu pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća?

Sve je ve­ći pro­blem po­dje­la na dvi­je Hr­vat­ske, jav­nu i tr­žiš­nu, a u nji­ma vri­je­de raz­li­či­ta pra­vi­la. U jav­noj Hr­vat­skoj ca­ru­ju ko­lek­tiv­ni ugo­vo­ri i po­li­tič­ki kli­jen­te­li­zam, a tr­žiš­na Hr­vat­ska pla­ća ci­je­nu ne­us­pje­ha hr­vat­ske po­li­ti­ke i to je po­ten­ci­jal­no traj­no ža­ri­šte dalj­njih hr­vat­skih pro­ble­ma. Plen­ko­vić je ti­pi­čan iz­da­nak jav­ne Hr­vat­ske, za­okup­ljen pos­lom da oču­va sus­tav ko­ji ga je iz­nje­drio, da ni­šta ne mi­je­nja. Sje­ti­te se nje­go­ve pr­ve re­ak­ci­je na slu­čaj Sa­uc­ha ka­da je ka­zao da ne tre­ba kri­vi­ti dr­žav­ne služ­be­ni­ke. To je ta lo­gi­ka.

A ka­ko vi­di­te nje­go­vu ulo­gu u „spa­ša­va­nju“Vla­de i po­zi­va­nje, pr­vo HSS-a pa HNS-a?

Tu se po­ka­zao kao do­bar tr­go­vac, a što će od sve­ga ima­ti Hr­vat­ska? Ni­šta. No po­li­tič­ki je sus­tav ta­kav i Plen­ko­vić je tu sa­mo bio prag­ma­ti­čan. Pro­blem za Hr­vat­sku je što on sam ne za­go­va­ra pro­mje­nu tog sus­ta­va, a sus­tav se, što ide­mo da­lje, po­ka­zu­je sve lo­ši­jim i lo­ši­jim.

Je li pre­mi­jer Plen­ko­vić, ti­me što je sas­ta­vio no­vu ve­ći­nu, spa­sio i SDP?

Ne, to je ne­poz­na­ni­ca. Mo­že­mo se slo­ži­ti da HDZ u ovom tre­nut­ku sto­ji bo­lje, ali ako tre­ba bi­ra­ti iz­me­đu no­vih iz­bo­ra i ovog što se do­go­di­lo, on­da sam ap­so­lut­no za no­ve iz­bo­re. Ovak­vo po­na­ša­nje u po­li­ti­ci ne mo­že stvo­ri­ti ni­šta do­bro u druš­tvu. Što da ge­ne­ra­ci­je ko­je do­la­ze na­uče iz to­ga? To sa­mo po­ve­ća­va frus­tra­ci­je u druš­tvu, ne­po­vje­re­nje u po­li­ti­ku i po­li­ti­ča­re.

Sla­že­te li se da SDP ima ja­či ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal od HDZ-a?

Ima, ali što to zna­či? Priz­na­jem da bih se pr­vi uhvatio za glavu da iduća SDP-ova Vla­da bu­de koalicija SDP-a, Živog zida, Mosta, HSS-a i op­ci­ja ko­je još ni­su ni par­la­men­tar­ne. To jed­nos­tav­no ni­je do­bro za Hr­vat­sku.

A ve­li­ka koalicija?

To bi bi­lo do­bro za Hr­vat­sku ka­da bi SDP i HDZ po­ka­za­li spo­sob­nost da se do­go­vo­re oko če­ti­ri ili pet kon­kret­nih re­for­mi kao što su re­for­ma obra­zo­va­nja, pra­vo­su­đa, jav­ne upra­ve, po­rez­nog sus­ta­va, te­ri­to­ri­jal­nog us­troj­stva i po­li­tič­kog sus­ta­va, ali s ob­zi­rom na to da u Hr­vat­skoj ne­ma kon­sen­zu­sa ni oko če­ga, on­da ni ve­li­ka koalicija ni­je po­treb­na za nas­ta­vak ne­su­rad­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.