U pa­du zra­ko­plo­va oz­li­je­đe­na tro­ji­ca stra­na­ca

Une­sre­će­ni­ma su po­mo­gli va­tro­gas­ci, HGSS i Hit­na po­moć. Je­dan je i da­lje u ži­vot­noj opas­nos­ti, os­ta­la su dvo­ji­ca sta­bil­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

Na Ma­lom Lo­ši­nju pre­kju­čer se sru­šio ma­nji zra­ko­plov u ko­jem su bi­la tro­ji­ca stra­nih dr­žav­lja­na. Do­ja­va o pa­du sti­gla je u 13 sa­ti, a pri­pad­ni­ci ri­ječ­kog HGSS-a na mjes­tu ne­sre­će bi­li su u ro­ku od po­la sa­ta, iako su u tre­nut­ku do­ja­ve bi­li na rad­nim mjes­ti­ma. – Va­tro­gas­ci su pr­vi iz­aš­li na te­ren, ali ni­su mo­gli od­mah lo­ci­ra­ti mjes­to ne­sre­će pa su zva­li nas. Te­ren je bio pri­lič­no ne­pris­tu­pa­čan, za­ras­tao u gus­tu ma­ki­ju sa škra­pa­ma, no mi smo se na tak­ve okol­nos­ti na­vik­nu­li. Te­že je bi­lo va­tro­gas­ci­ma ko­ji su, da bi doš­li do oz­li­je­đe­nih, mo­ra­li re­za­ti zra­ko­plov iz ko­jeg je cu­rio ke­ro­zin pa je pos­to­ja­la bo­ja­zan od za­pa­lje­nja ili eks­plo­zi­je. Hit­na po­moć po­tom je une­sre­će­ne pre­vez­la do aero­dro­ma da bi za­tim bi­li pre­ve­ze­ni u KBC Ri­je­ka – ka­zao nam je pro­čel­nik ri­ječ­kog HGSS-a Igor Gun­čić do­dav­ši da je ci­je­la ak­ci­ja spa­ša­va­nja tra­ja­la dva sa­ta. – Je­dan oz­li­je­đe­ni i da­lje je u ži­vot­noj opas­nos­ti. U je­di­ni­ci in­ten­ziv­nog li­je­če­nja je na res­pi­ra­to­ru, us­pa­van i pro­cje­nju­ju se oz­lje­de jer ima vi­še pri­je­lo­ma. Os­ta­la dvo­ji­ca oz­li­je­đe­nih ni­su ži­vot­no ugro­že­na. Je­dan je na tra­umi, pri­je­lo­mi su mu sa­ni­ra­ni, pri svi­jes­ti je i do­bro se osje­ća, a dru­gi je na mak­si­lo­fa­ci­jal­noj ki­rur­gi­ji jer ima oz­lje­de li­ca – iz­vi­jes­ti­li su nas ju­čer iz KBC Ri­je­ka.

Pad na te­ško pris­tu­pač­nom te­re­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.