Umro šef baj­ke­ra ko­jeg je ubo­la biv­ša dje­voj­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

U va­ra­ždin­skoj bol­ni­ci pre­mi­nuo je Ni­ko­la Tu­rek (30) ko­jeg je u no­ći 15. lip­nja no­žem oz­li­je­di­la nje­go­va biv­ša dje­voj­ka Nu­ša B. (21). Ni­ko­la je bio pred­sjed­nik baj­ker­skog klu­ba Ba­ro­ke­ri, a biv­ša ga je dje­voj­ka, pre­ma iz­ja­va­ma nje­go­vih pri­ja­te­lja, uz­ne­mi­ra­va­la iako du­lje ni­su bi­li u ve­zi. Dje­voj­ka je uhi­će­na i odre­đen joj je jed­no­mje­seč­ni is­traž­ni za­tvor. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz DORH-a, 21-go­diš­nja­ki­nja ga je iz­me­đu 3 i 3.30 sa­ti na li­va­di Be­li kip po­kraj ri­je­ke Dra­ve u nje­go­vu auto­mo­bi­lu ubo­la no­žem u pre­dje­lu li­je­ve stra­ne vra­ta pre­re­zav­ši mu ka­ro­ti­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.