Čla­ni­ca ERS-a Lo­re­ta­na Far­kaš pod­ni­je­la os­tav­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Čla­ni­ca eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne (ERS) za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu Lo­re­ta­na Far­kaš pod­ni­je­la je os­tav­ku, obja­vio je por­tal Sred­nja.hr. De­ka­ni­ca Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Osi­je­ku os­tav­ku je obraz­lo­ži­la ime­no­va­njem no­ve mi­nis­tri­ce obra­zo­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.