Ni u Ir­skoj vi­še ni­je ne­za­mis­li­vo da je pre­mi­jer ho­mo­sek­su­alac

Na po­li­tič­koj sce­ni sve je vi­še onih ko­ji ne skri­va­ju svo­je sek­su­al­ne sklo­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­vi­je To­ma­še­vić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Vre­me­na se oči­to mi­je­nja­ju i u sfe­ri po­li­ti­ke, no ima i onih ko­ji po­pla­ve i po­ža­re do­živ­lja­va­ju kao osve­tu za ho­mo­sek­su­al­nost

Man­da­tar­ka za sas­tav no­ve vla­de u Sr­bi­ji je Ana Br­na­bić (42) dek­la­ri­ra­na je ho­mo­sek­su­al­ka, što je iz­a­zva­lo za­ni­ma­nje me­di­ja. Oči­to vi­še ni u vr­hu po­li­tič­kih struk­tu­ra ni­je „za­bra­nje­no“bi­ti LGBT (lez­bij­ka, gay, bi­sek­su­alan i tran­sro­dan/tran­ssek­su­alan). Za­pra­vo, kao i svu­da u druš­tvu, ta­ko i me­đu oni­ma ko­ji se ba­ve po­li­ti­kom ima ho­mo­sek­su­al­nih oso­ba.

Trend pro­mi­je­ni­li Bri­tan­ci

Raz­li­ka je u to­me što mno­gi po­li­ti­ča­ri kri­ju svo­je sek­su­al­ne nak­lo­nos­ti dr­že­ći ka­ko bi im nji­hov „outing“, jav­no priz­na­nje ho­mo­sek­su­al­nos­ti, sma­nji­lo broj gla­so­va na iz­bo­ri­ma. U svi­je­tu mo­de, glaz­be i fil­ma go­to­vo je „nor­mal­no“da ima gay oso­ba, dok se dr­ži ka­ko je­dan po­li­ti­čar ne bi smio bi­ti „ne­nor­ma­lan“, ka­ko ne­ki mis­le o ho­mo­sek­su­al­ci­ma. Sje­ćam se ka­ko je kon­cem osam­de­se­tih go­di­na, ka­da je u Sr­bi­ji vla­da­la eufo­ri­ja za Slo­bo­da­nom Mi­lo­še­vi­ćem i ka­da su me­di­ji ima­li za­da­tak pi­sa­ti sve naj­ljep­še o Sr­bi­ji i Sr­bi­ma, do­pis­ni­ca Ta­nju­ga u Ri­mu do­bi­la za­da­tak na­pi­sa­ti tekst o to­me ka­ko Ta­li­jan­ke sma­tra­ju Sr­be naj­bo­lji­ma na svi­je­tu u spol­nom od­no­su sa že­na­ma. Sa­da je bu­du­ća sr­bi­jan­ska pre­mi­jer­ka ho­mo­sek­su­al­ka. Vre­me­na se mi­je­nja­ju, ali i drug­dje u svi­je­tu još uvi­jek ima ho­mo­fo­ba. U Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji je Da­vid Sil­ves­ter­per, član des­ni­čar­ske kse­no­fo­bič­ne stran­ke UKIP biv­šeg nje­zi­na čel­ni­ka Ni­ge­la Fa­ra­gea, 2014., ka­da je vla­da Da­vi­da Ca­me­ro­na usvo­ji­la za­kon ko­jim se omo­gu­ća­vao brak ho­mo­sek­su­al­nih oso­ba, ka­zao da su „ne­vri­je­me i po­pla­ve Bož­ja osve­ta“za taj za­kon. Da­vid Mun­dell, mi­nis­tar za od­no­se sa Škot­skom u Ca­me­ro­no­voj vla­di, kon­cem 2016. priz­nao je da je gay. Bio je ože­njen i imao je tro­je dje­ce, ali je on­da, ka­ko je re­kao, shva­tio da je gay. Mun­dell je objas­nio ka­ko je shva­tio da je­di­ni na­čin da osob­no bu­de sre­tan jest da jav­no ka­že ono što je u pri­vat­nom ži­vo­tu. Do­dao je ka­ko se na­da da taj „co­ming out“ne­će iz­mi­je­ni­ti dr­ža­nje lju­di pre­ma nje­mu. „Spol i sek­su­al­nost ne bi tre­ba­li bi­ti bit­ni za

Mno­gi po­li­ti­ča­ri kri­ju svo­je sek­su­al­ne sklo­nos­ti jer stra­hu­ju od gu­bit­ka gla­so­va Za raz­li­ku od svi­je­ta mo­de i glaz­be, gdje je nor­mal­no da bi­ti gay, u po­li­ti­ci je to ta­bu-te­ma

po­sao vla­da­nja ili bi­lo ko­ji dru­gi“, na­pi­sao je Mun­dell. Čel­ni­ca škot­skih kon­zer­va­ti­va­ca Ruth Da­vid­son, pra­va po­bjed­ni­ca ne­dav­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, dek­la­ri­ra­na je lez­bij­ka i ta­da je na Twit­te­ru na­pi­sa­la ka­ko je po­nos­na na pri­ja­te­lja Da­vi­da zbog nje­go­va „outin­ga“. Mno­gi su ta­li­jan­ski po­li­ti­ča­ri gay. Ina­če, ri­ječ gay je pr­vi put spo­me­nu­ta dva­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća u Ka­li­for­ni­ji ti­je­kom jed­ne ma­ni­fes­ta­ci­je ho­mo­sek­su­ala­ca, a pro­iz­la­zi iz iz­ra­za Go­od As You (Do­bar Kao Ti). Pri­je ne­ko­likp da­na ho­mo­sek­su­al­ni brak sklo­pi­la je pr­vi put jed­na oso­ba iz ta­li­jan­ske vla­de. Pod­taj­nik mi­nis­tar­stva eko­no­mi­je Ivan Scal­fa­rot­to ušao je u brak u Mi­la­nu sa svo­jim ži­vot­nim dru­gom Fe­de­ri­com La­zza­ro­vic­hem. U Ita­li­ji ta­kav za­kon pos­to­ji go­di­nu da­na, a do­ne­dav­ni pred­sjed­nik re­gi­je Pu­glie i čel­nik lje­vi­ce Nic­hi Ven­do­la, ko­ji je brak sklo­pio s Ed­dyjem Tes­tom, pos­tao je i ro­di­telj To­bi­je An­to­ni­ja, ko­ji se ro­dio u Ka­li­for­ni­ji uz po­moć za­mjen­skog maj­čins­tva. Biv­ši mi­nis­tar oko­li­ša Al­fon­so Pe­co­ra­ro Sca­nio, ta­ko­đer je gay, a zas­tup­ni­ca Pa­ola Con­cia, ko­ja je ži­vje­la od 2008. s nje­mač­kom dr­žav­ljan­kom Ri­car­dom Tra­ut­mann, sklo­pi­la je s njom brak 2011.

Sve vi­še jav­nih priz­na­nja

I u ina­če kon­zer­va­tiv­noj Ir­skoj doš­lo je do pro­mje­na po pi­ta­nju jav­nog odre­đi­va­nja o spol­noj ori­jen­ta­ci­ji me­đu po­li­ti­ča­ri­ma, pa je ta­ko u sri­je­du čel­nik stran­ke des­nog cen­tra Fi­ne Ga­el, 38-go­diš­nji Leo Va­rad­kar, pos­tao je naj­mla­đi pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Ir­ske, ina­če di­je­te In­dij­ke i Ir­ca. On je još 2015. go­di­ne bio pr­vi član ir­ske vla­de ko­ji je jav­no priz­nao da je ho­mo­sek­su­alac. Još uvi­jek je svje­že i sje­ća­nje na ne­dav­ni sum­mit NATO-a u Bruxel­le­su na ko­jeg je pre­mi­jer Luxem­bur­ga Xa­vi­er Bet­tel sti­gao u prat­nji svog su­pru­ga Ga­ut­hi­era Des­te­naya ko­ji se pos­li­je dru­žio s pr­vim da­ma­ma dru­gih su­di­oni­ka sas­tan­ka u Bruxel­le­su.

Pri­je ne­ko­li­ko da­na pr­vi je put ho­mo­sek­su­al­ni brak sklo­pi­la i jed­na oso­ba iz ta­li­jan­ske vla­de Pre­mi­jer Luk­sem­bur­ga Xa­vi­er Bet­tel na sas­ta­nak NATO-a do­šao je sa svo­jim su­pru­gom

REUTERS

Pre­mi­je­ri Luk­sem­bur­ga i Ka­na­de Bet­tel i Tru­de­au li­be­ral­ni su po­li­ti­ča­ri no­ve ge­ne­ra­ci­je

REUTERS

Naj­po­pu­lar­ni­ji aus­trij­ski po­li­ti­čar Se­bas­ti­an Kurz nas­tu­pi­ma is­ka­če iz ko­nven­ci­onal­nih ok­vi­ra

REUTERS

No­va sr­bi­jan­ska pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić jav­no se još pri­je ne­ko­li­ko go­di­na dek­la­ri­ra­la kao lez­bij­ka

REUTERS

Fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron po­zor­nost jav­nos­ti pri­vu­kao je zbog sta­ri­je su­pru­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.