Nje­mač­ka že­li uzi­ma­ti oti­ske pr­sti­ju dje­ci i či­ta­ti What­sapp-po­ru­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net

Ne že­le ugro­zi­ti pra­va dje­ce, no is­ti­ču da ona do­la­ze iz ra­tom za­hva­će­nih po­dru­čja na ko­ji­ma ih is­la­mis­ti od ma­lih no­gu ra­di­ka­li­zi­ra­ju Proš­lo­go­diš­nji te­ro­ris­tič­ki na­pa­di u Mün­c­he­nu i Ber­li­nu, a po­seb­no naj­no­vi­ji ko­ji su po­go­di­li Man­c­hes­ter i Lon­don, do­dat­no su uč­vr­sti­li nas­to­ja­nja nje­mač­ke vla­de za što hit­ni­jim do­no­še­njem no­vog, stro­žeg za­ko­na pro­tiv te­ro­riz­ma.

Kon­tro­la od naj­ra­ni­je do­bi

Ka­ko pi­šu nje­mač­ki me­di­ji, ovih je da­na u pro­ce­du­ru oti­šao no­vi pri­jed­log za­ko­na ko­ji mno­gi sma­tra­ju kon­tro­verz­nim, no vla­da­ju­ći tvr­de da je stro­ža kon­tro­la neo­p­hod­na. Nji­me se pred­la­že kom­plek­s­ni­ja pro­ce­du­ra za tra­ži­te­lje azi­la i mo­guć­nost uzi­ma­nja oti­sa­ka pr­sti­ju azi­la­na­ta već u do­bi od šest go­di­na. Pre­ma sa­daš­njem za­ko­nu, otis­ci pr­sti­ju mo­gli su se uzi­ma­ti tek od 14-go­diš­nja­ka i sta­ri­jih, ali ne i od mla­đih od 14 go­di­na. Je­dan od naj­žeš­ćih za­go­vor­ni­ka uzi­ma­nja oti­sa­ka pr­sti­ju dje­ce ba­var­ski je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Jo­ac­him Her­r­mann, ko­ji je is­tak­nuo da su broj­na dje­ca ko­ja sti­žu iz ra­tom za­hva­će­nih po­dru­čja već od naj­ra­ni­je do­bi in­dok­tri­ni­ra­na ek­s­tre­mis­tič­kom ide­olo­gi­jom te da ih nje­mač­ke si­gur­nos­ne služ­be mo­ra­ju ima­ti pod nad­zo­rom i u evi­den­ci­ji. Una­toč či­nje­ni­ci da je si­gur­nos­ni as­pekt sve važ­ni­ji u europ­skim dr­ža­va­ma na­kon učes­ta­lih na­pa­da is­la­mis­tič­kih te­ro­ris­ta, iz opor­be­nih so­ci­jal­de­mo­krat­skih re­do­va sti­glo je upo­zo­re­nje da su dje­ca pri­je sve­ga žr­tve su­ko­ba i ra­to­va i da ih tre­ba ta­ko tre­ti­ra­ti i za­šti­ti­ti, a ne ih sma­tra­ti po­ten­ci­jal­nim te­ro­ris­ti­ma.

Po­ru­ka­ma do­go­va­ra­ju na­pad

Uz mo­guć­nost uzi­ma­nja oti­sa­ka pr­sti­ju od dje­ce, nje­mač­ki mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Tho­mas de Ma­izi­ere u pri­jed­lo­gu za­ko­na tra­ži da po­li­ci­ja i oba­vje­štaj­ne služ­be ima­ju do­zvo­lu či­ta­nja pri­vat­nih po­ru­ka na What­sap­pu. De Ma­izi­ere is­ti­če da su upra­vo en­krip­tič­ki za­šti­će­ne po­ru­ke na toj apli­ka­ci­ji i na apli­ka­ci­ji Sig­nal omo­gu­ći­le ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu te­ro­ris­ta ko­ji su iz­ve­li mons­tru­oz­ne na­pa­de na ci­vi­le u Ber­li­nu, Mün­c­he­nu, Pa­ri­zu, Man­c­hes­te­ru i Lon­do­nu. S nje­mač­kim ko­le­gom sla­žu se i čel­ni­ci aus­trij­ske i bri­tan­ske po­li­ci­je ko­ji su od svo­jih za­ko­no­da­va­ca ta­ko­đer za­tra­ži­li mo­guć­nost

Mo­guć­nost či­ta­nja po­ru­ka na apli­ka­ci­ja­ma tra­že i po­li­ci­je Aus­tri­je te Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

či­ta­nja po­ru­ka na What­sap­pu iz­me­đu osum­nji­če­nih oso­ba i nji­ho­vih kon­ta­ka­ta. Po tom pi­ta­nju tre­bat će us­kla­di­ti i ne­ke dru­ge za­ko­ne, po­seb­no one o za­šti­ti pri­vat­nos­ti tre­ćih oso­ba ko­ji su u Nje­mač­koj iz­u­zet­no stro­gi. Prav­ni struč­nja­ci is­ti­ču da će tre­ba­ti do­bro pa­zi­ti ko­ga se i ka­ko pris­lu­šku­je da ne bi bi­la po­vri­je­đe­na pra­va oso­be ko­ju je te­ro­rist kon­tak­ti­rao ne­ve­za­no uz kaz­ne­no dje­lo.

Do­sad su se otis­ci pr­sti­ju uzi­ma­li 14-go­diš­nja­ci­ma i sta­ri­ji­ma od njih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.